Restrukturyzacja małych gospodarstw – szansa na rozwój rolnictwa

sty 5, 2017 | Aktualności

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1813).

BUDŻET:  883 mln euro – ok. 60 tys. beneficjentów.

TERMIN NABORU: 30.03.2017 r. – 28.04.2017 r.

BENEFICJENT – osoba fizyczna, która m. in.:

1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

· gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub

· nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

2) prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej;

3) jest pełnoletnia w dniu złożenia wniosku;

4) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej;

5)  przedłoży biznesplan i zobowiąże się do jego realizacji w ciągu maks. 3 lat;

6)  osiągnie wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro oraz co najmniej o 20 % (w stosunku do wielkości wyjściowej);

7) będzie prowadziła ewidencję przychodów i rozchodów;

8)  wydatkuje co najmniej 80% pomocy na środki trwałe (w tym wyłącznie na nowe maszyny, urządzenia oraz wyposażenie).

INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE:

– powinny dotyczyć działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

– nie mogą być finansowane z innych środków publicznych;

– jeśli biznesplan przewiduje inwestycję budowlaną w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, może być uwzględniona w ramach kwoty stanowiącej 80% pomocy.

PLANOWANA OPERACJA:

– powinna obejmować restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych  lub nieżywnościowych produktów rolnych, lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

– ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa przez wzrost wielkości ekonomicznej, w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

FORMA I WYSOKOSĆ POMOCY – premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:

· I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

· II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

KOLEJNOSĆ PRZYSŁUGIWANIA POMOCY zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

·  powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

·  16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

·  12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt.);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt.);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt.);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt.);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca ma nie więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

DECYZJĘ O PRZYZNANIU POMOCY wydaje się z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

– rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

– rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

– złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

                                                                                                                                             Anna Olędzka
PODR Szepietowo

Odsłony : 227
Skip to content