Stowarzyszenie „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłasza nabór wniosków

lis 7, 2016 | Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” ogłaszana nabór wniosków o udzielenie wsparcia na operacje typu zakładanie/rozwijanie działalności gospodarczej.

Cel ogólny 1. Poprawa konkurencyjności lokalnej gospodarki i tworzenie miejsc pracy

Cel szczegółowy 1.1.  Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców

Przedsięwzięcie 1.1.1. Nowe innowacyjne źródła dochodu na operacje z zakresu – rozwój przedsiębiorczości Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków:

07.11.2016- 22.11.2016 w godz. 7.30-15.30

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, ul. Krótka 15, 18-516 Mały Płock

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 kopie  w wersji elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na pierwszej stronie jego kopii.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”.

IV. Formy wsparcia

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 70% kosztów określonych we wniosku o dofinansowanie i biznesplanie.

V. Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, pod względem zgodności z Programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014 – 2020 oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji.

LSR Stowarzyszenia LGD „Kraina Mlekiem Płynąca” na lata 2014-2020, Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” znajdują się na stronie internetowej www.krainamlekiemplynaca.pl oraz w biurze LGD.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach Lokalnych kryteriów wyboru wynosi 56 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do finansowania musi uzyskać minimum 50% maksymalnej liczby punktów co stanowi 28 punktów.

Szczegółowe informacje dokumenty aplikacyjne i załączniki znajdują się na stronie internetowej Krainy Mlekiem Płynącej www.krainamlekiemplynaca.pl

Alina Kajko

PZDR Kolno

 

Odsłony : 276
Skip to content