Uwaga na nieuczciwe działania jednego ze sprzedawców energii

wrz 8, 2016 | Aktualności

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).

W ostatnim czasie Urząd odnotowuje liczne skargi od tego rodzaju odbiorców, dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie m.in.: braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty, podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy, braku rzetelnej informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przy zmianie sprzedawcy, nakłaniania odbiorców do podpisania czystego niewypełnionego druku umowy (in blanco) oraz nadrukowywania istotnych informacji dot. warunków umowy bez wiedzy i zgody odbiorcy, czy też fałszowania podpisów na umowie oraz licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi warunkami umowy.

  1. Każda umowa powinna być dokładnie przeczytana przed jej podpisaniem.
  2. Odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na okres jej obowiązywania oraz sposób i warunki jej rozwiązywania, jak również wynikające z niej zobowiązania w szczególności opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy (kary umowne).
  3. Odbiorca powinien ze szczególną uwagą zapoznać się z warunkami wypowiedzenia dotychczasowej umowy łączącej go z obecnym sprzedawcą – czy nie wynikają z niej dodatkowe zobowiązania.

Przypominamy, że po podpisaniu umowy narzędzia i kompetencje Prezesa URE w opisanych kwestiach są ograniczone. Prezes URE nie jest organem właściwym do rozpatrywania kwestii spornych wynikających z umów cywilnoprawnych obowiązujących między stronami, tj. umów już zawartych, a z takimi przypadkami mamy do czynienia. Właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd powszechny.

Szczegóły dotyczące ww. kwestii zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2016 w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Odsłony : 250
Skip to content