Ruszył nabór na przetwórstwo dla rolników

sie 31, 2016 | Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” prowadzony jest od 29 września do 28 października 2016 roku.

Pomoc przyznaje się na operacje polegające na podejmowaniu przez rolników, domowników bądź małżonków rolników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

 • co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.) lub
 • przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Koszty kwalifikowane obejmą:

1) zakupy (wraz z instalacją):

 • maszyn lub urządzeń do:
  • magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
  • przetwarzania produktów rolnych,
  • magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
  • przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
 • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
 • oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

 • budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
 • budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
 • pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • kosztorysów,
 • projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • przygotowania biznesplanu,
 • sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Pomoc nie obejmuje:

 • nabycia nieruchomości
 • podatku VAT
 • leasingu zwrotnego
 • kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych
 • kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych
 • zakupu środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 14 ust. 3 ww. rozporządzenia.

Kwoty i stawki wsparcia:

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Poziom pomocy wynosić będzie maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość jaka może zostać przyznana dla jednego beneficjenta wynosić będzie 300 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosić będzie 10 000 zł.

Dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 28 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 3. Wykaz wykonywanych rodzajów działalności, w zakresie których może zostać przyznana pomoc.

 

Bożena Pruszyńska

Odsłony : 262
Skip to content