Przekazałeś gospodarstwo – złóż wniosek

sie 29, 2016 | Aktualności

Przypominamy w 2016 roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”, będą przyjmowane przez biura powiatowe od 12 września do 11 października.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej która:

-uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw,

-trwale przekaże gospodarstwo innemu rolnikowi,

-zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej na co najmniej 5 lat licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego,

-po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegał ubezpieczeniu w KRUS- w przypadku, gdy takiemu ubezpieczeniu podlegał w dniu złożenia wniosku,

Trwałe przekazanie gospodarstwa rolnego oznacza zawarcie umowy darowizny lub umowy sprzedaży gruntów rolnych oraz zwierząt gospodarskich objętych systemem dla małych gospodarstw. Jednakże własnością rolnika może pozostać 0,5 ha gruntów rolnych, a działalność na nich prowadzona będzie służyć zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika.

Rolnik przejmujący gospodarstwo powinien:

– być wpisany do ewidencji gospodarstw rolnych

– zobowiązać się do prowadzenia działalności rolniczej powiększonego gospodarstwa przez okres co najmniej 5 lat

– po przejęciu utworzyć gospodarstwo o powierzchni równej co najmniej średniej powierzchni gruntów w gospodarstwie rolnym w kraju.

Pomoc przyznaje się jednorazowo w wysokości stanowiącej iloczyn 120% rocznej stawki płatności przyznanej rolnikowi w roku, od którego uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku przekazania gospodarstwa, do dna 31 grudnia 2020 roku.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów na podstawie następujących kryteriów wyboru:

– powierzchnia przekazywanego gospodarstwa rolnego

   > do 3 ha – 1 punkt

   > między 3 a 6 ha -3 punkty

   > powyżej 6 ha – 5 punktów

– powierzchnia gospodarstwa rolnego przejmującego gospodarstwo rolne

   > do 5 ha – 3 punkty

   > między 5 a 10 ha – 2 punkty

   > powyżej 10 ha – 1 punkt

– wiek przejmującego gospodarstwo rolne – poniżej 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli rolnik uzyska co najmniej 3 punkty.

Źródło: Rozporządzenie Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

                                                                                                            Grażyna Orzepowska

                                                                                                               PZDR Siemiatycze

Odsłony : 258
Skip to content