Wsparcie rynku produktów pszczelich

lip 20, 2016 | Aktualności

Agencja Rynku Rolnego zaprasza pszczelarzy do składania projektów na działania w ramach „Wsparcie rynku produktów pszczelich” realizowane w sezonie 2016/2017. Refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup środków przeznaczonych do walki z warrozą, zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich, wykonanie analiz jakości miodu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przynależność do jednej z organizacji tj: związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy oraz spółdzielnie pszczelarskie i grupy producenckie pszczelarzy.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww.  działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR. Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r. W przypadku, gdy wniosek składany jest przesyłką pocztową, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

Źródło: www.arr.gov.pl

Piotr Kryński

PZDR w Siemiatyczach

Odsłony : 264
Skip to content