Rolniczy handel detaliczny na nowych zasadach?

maj 13, 2016 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad ustawą ułatwiającą rolnikom sprzedaż detaliczną żywności wyprodukowanej w całości lub w części z ich własnej uprawy, chowu lub hodowli tzw. rolniczy handel detaliczny. Trwają konsultacje publiczne, do 18 maja 2016 r. można zgłaszać uwagi i propozycje do przedstawionych w projekcie rozwiązań.

Planuje się, że przygotowywana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rządowego Centrum Legislacji pod linkiem http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284402 i znajduje się aktualnie na etapie konsultacji publicznych oraz uzgodnień i opiniowania. 

Na mocy projektowanej ustawy planuje się m.in.:

1. Zdefiniowanie pojęcia ,,rolniczy handel detaliczny”.

2. Wskazanie organów właściwych do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. W tym zakresie zaproponowano, aby nadzór nad właściwą jakością zdrowotną (bezpieczeństwem żywności):

– w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Weterynaryjnej,

– w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego, powierzony został Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

3. Przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz rynków rolnych kompetencji do określania w drodze rozporządzeń:

– limitów ograniczających rozmiar działalności prowadzonej przez jeden podmiot w ramach rolniczego handlu detalicznego,

– wymagań higienicznych dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, w ramach możliwych dostosowań tych wymagań do wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Takie dostosowania będą możliwe w zakładach stosujących tradycyjne metody produkcji lub obrotu żywnością, w celu umożliwienia stosowania tych metod, w zakładach zlokalizowanych w regionach szczególnych ze względu na położenie geograficzne, w celu uwzględnienia potrzeb tych zakładów, oraz w innych zakładach – wyłącznie w zakresie ich konstrukcji, organizacji i wyposażenia.

4. Wprowadzenie preferencji podatkowych w postaci zwolnień przedmiotowych dla przychodów uzyskiwanych z rolniczego handlu detalicznego.

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

MZ

Odsłony : 305
Skip to content