Harmonogram PROW 2014-2020

mar 7, 2016 | Aktualności

Ministerstwo Rolnictwa opracowało harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej jest do rozdysponowania 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.

Planowane terminy naborów wniosków mogą nieznacznie ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

ROZWÓJ GOSPODARSTW

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) – od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”) – 31 marzec – 25 kwiecień 2016 r. w następujących obszarach:

  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
  • produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)

„Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” –  czerwiec 2016 r.

„Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. – termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof

„Wsparcie inwestycji wgospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.

„Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

„Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”)–I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) – nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.

„Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) – nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) – po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.

„Pomoc narozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej naobszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) –   I kwartał 2017 r. – termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

ROZWÓJ TERYTORIALNY

Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych„) –terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez częśd SW)

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćczerwiec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru

„Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, ipowiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów„) – lipiec 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa„) – sierpień 2016 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

„Wsparcie badao iinwestycji związanych zutrzymaniem, odbudową ipoprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego imiejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dlaludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej„) – kwiecień 2017 r. – terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

 

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

„Transfer wiedzy i działalność informacyjna”– listopad 2016 r.

„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016r.

Wsparcie dla szkolenia doradców”listopad 2016r.

„Współpraca”listopad 2016r. − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

 

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI

„Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.

„Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.

Źródło: https://www.minrol.gov.pl

 

MZ

Odsłony : 225
Skip to content