Wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

lut 9, 2016 | Aktualności

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania – „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-2020 będzie można składać do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

 

Ze wsparcia skorzystać mogą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, których działki położone są w części lub w całości na obszarach OSN wyznaczonych na lata 2012-2016, dla których został wprowadzony „Program działań” mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Na co może być przyznana pomoc ?

Pomoc w ramach „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” przyznaje się na realizacji inwestycji zapewniającej:

a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:

– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub

– pasz soczystych (może realizować tylko młody rolnik),

b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

Koszty inwestycji kwalifikujące się do wsparcia to:

  • budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
  • rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
  • zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone, zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3, zakupu rozrzutników obornika i kompostu z określonymi adapterami:
  • koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodego rolnika, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Kryteria wyboru operacji

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników, utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP) oraz te których inwestycje dotyczyły będą przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” na stronie ARiMR oraz u doradców PODR.

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1795).

Małgorzata Wróblewska

Odsłony : 249
Skip to content