Dofinansowanie do OZE

lis 12, 2015 | Aktualności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 listopada do 30 grudnia 2015 r. (Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii).

W ramach działania można uzyskać dotacje na inwestycje z zakresu wytwarzania energii opartej na odnawialnych źródłach. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty zakładające sprzedaż energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania zielonej energii w regionie i uniezależnienie się od dostawców spoza kraju.

Kto może składać wnioski

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni, grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej /przesyłowej.
Nieprzekraczalna moc instalacji:
energia wodna – do 5 MWe,
  • energia wiatru – do 5 MWe,
  • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
  • energia geotermalna – do 2 MWth,
  • energia biogazu – do 1 MWe,
  • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu.

 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii.html#_8m1zdd

Źródło: Wrota Podlasia

Gabriela Włostowska

Eugeniusz Mystkowski

 

Odsłony : 238
Skip to content