Susza – szacowanie strat wciąż trwa

wrz 3, 2015 | Aktualności

Brak deszczu i temperatura powyżej średniej spowodowały, że całe województwo podlaskie dotknęła susza rolnicza. Akcja szacowania strat powstałych wyniku suszy trwa od 17 lipca 2015 roku. Na wniosek wójtów, wojewoda powołał już 105 komisji szacujących straty i w dalszym ciągu są one powoływane. Zainteresowani rolnicy powinni pilnie złożyć do swojej gminy wniosek o oszacowanie szkód na obowiązujących formularzach dostępnych w poszczególnych Urzędach Gminy. Rolnicy, którzy już wcześniej złożyli wnioski o oszacowanie szkód w uprawach zbóż jarych, powinni dokonać złożenia wniosku powtórnie.

Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR.

Komisje szacują szkody z tytułu suszy we wszystkich uprawach będących jeszcze w okresie wegetacji. Przedmiotem szacowania są uprawy: kukurydzy na kiszonkę, łąk trwałych, ziemniaków, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Wartość pomocy dla sadów i krzewów owocowych to 800 złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą pomoc pomniejszoną o połowę. Jednocześnie przewidziana jest dodatkową pomoc dla producentów bydła mięsnego i mlecznego – na zakup pasz, aby mogli kontynuować swoją działalność mimo suszy.

Pomoc będzie udzielana tym gospodarstwom, które dysponują protokołami strat wykazującymi, że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o 30%.

Oprócz tego gospodarstwa rolników będą mogły liczyć na standardową pomoc tj.:

  • Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na wniosek rolnika złożony do KRUS.
  • Odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulgi w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy – na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych.
  • Ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.
  • Przyspieszenie wypłat tegorocznych płatności obszarowych w systemie zaliczkowym.

Agnieszka Zawistowska

 

 

Odsłony : 311
Skip to content