Ruszył nabór na „Premie dla młodych rolników”

sie 19, 2015 | Aktualności

Od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku w powiatowych biurach ARiMR można składać wnioski o przyznanie wsparcia na operacje „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego PODR w Szepietowie, gdzie czekają na Was nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących warunków otrzymania wsparcia.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego, jako osoba kierująca lub rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa obejmującego nieruchomości rolne o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha), lecz nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.

Warunki przyznania pomocy

Osoby, które planują ubieganie się o przyznanie wsparcia dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie mogą: zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, wystąpić o płatności bezpośrednie, wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej, ponieważ są to czynności świadczące o kierowaniu gospodarstwem rolnym.

Ponadto w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoby muszą być pełnoletnie ale nie mogą ukończyć 40 lat. Muszą być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Nie mogą mieć ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Osobom nieposiadającym kwalifikacji zawodowych, może być warunkowo przyznana pomoc, jeżeli zobowiążą się do uzupełnienia wykształcenia w okresie 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Wsparcie może być przyznane na gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w kraju. W przypadku gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w kraju – równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie a jednocześnie nie większej niż 300 ha.

Zgodnie z ogłoszeniem prezesa ARiMR z 17 września 2014 r. średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 r. wyniosła 10,48 ha, a w województwie podlaskim 12,24.

Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie sumuje się powierzchnię użytków rolnych, które będą stanowiły przedmiot: własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta na czas nieoznaczony lub na okres co najmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, dzierżawy od innych podmiotów, jeżeli umowa dzierżawy została lub zostanie zawarta w formie aktu notarialnego albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 10 lat – z tym że przynajmniej 70% minimalnej powierzchni będzie stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego.

Kolejnym warunkiem jest wielkość ekonomiczna wyrażona w standardowej produkcji w roku bazowym, która wynosi nie mniej niż 13 000 euro i jest nie większa niż 150 000 euro.

Wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się w wysokości 100 000 złotych danej osobie fizycznej i na dane działki rolne tylko raz. Pierwszą ratę pomocy, w wysokości 80 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność złożony w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy wraz z wymaganymi dokumentami poświadczającymi rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej, zaświadczenia KRUS oraz dokumentu potwierdzającego prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie.

Drugą ratę pomocy, w wysokości 20 000 złotych, wypłaca się na wniosek o płatność, który składa się po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Druga transza wsparcia finansowego zostanie wypłacona, jeżeli beneficjent spełni warunki realizacji zobowiązań.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznawanych na podstawie m.in. następujących kryteriów wyboru: powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie wskazanym w biznesplanie, wielkości ekonomicznej gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych, rodzaju planowanej produkcji, kompleksowości biznesplanu, różnicy wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem, przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie gospodarstwa z mniejszych gospodarstw.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów.

Zobowiązania osoby, której przyznano pomoc

Beneficjent powinien:

  • prowadzić (jako kierujący) gospodarstwo, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • zrealizować założenia biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • uzupełnić wykształcenie w okresie 36 miesiecy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
  • prowadzić uproszczoną rachunkowość w gospodarstwie co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

W przypadku niespełnienia określonych warunków związanych z przyznaniem premii pomoc podlega zwrotowi od 3% do nawet 100% w zależności od niespełnionego zobowiązania określonego w decyzji wydanej przez Agencję.

Monika Chojnowska

st. spec. ds. ekonomiki

Źródło: www.minrol.gov.pl, www.arimr.gov.pl

Odsłony : 211
Skip to content