Nowe rozwiązania w uprawie rzepaku

sty 15, 2015 | Aktualności

O wprowadzaniu nowych rozwiązań do praktyki rolniczej w uprawie rzepaku w świetle integrowanej ochrony roślin dyskutowano na konferencji zorganizowanej 14 stycznia 2014 roku przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Celem konferencji było zachęcenie do zwiększenia powierzchni uprawy rzepaku w województwie podlaskim z jednoczesnym wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Konferencja wykazała, że ogromny rozwój i postęp naukowo-techniczny w rolnictwie sprowadza się głównie do ograniczania kosztów produkcji i poprawy efektywności zastosowanych środków do produkcji, a jednocześnie nie szkodzi się środowisku, zwierzętom i ludziom, otrzymując produkt ilościowo wyższy o dobrej jakości.

Powierzchnia uprawy mimo powolnego wzrostu wynosi obecnie ok. 9-10 tys. hektarów, a wykorzystanie w województwie gleb przydatnych do uprawy tej rośliny wynosi zaledwie 1,4%. Mimo niewielkiej powierzchni plony średnie w województwie uzyskiwane w ostatnich 4 latach były nawet nieco wyższe niż średnie krajowe. Dopiero, według GUS, rok 2014, który był w kraju bardzo sprzyjający do uprawy rzepaku, średni plon przekroczył średnią wojewódzką (ok. 34 dt/ha kraj i 32 dt/ha województwo). Są producenci, którzy uzyskują nawet ok. 60 dt z ha na niektórych polach. Wskazane byłoby, aby przy odpowiednim wyposażeniu gospodarstw w nowoczesny sprzęt i odpowiednie zarządzaniem gospodarstwem według zasad rolnictwa precyzyjnego, osiągali takie plony w wielu gospodarstwach i na wszystkich polach.

Wnioski z konferencji

  • SGGW w Warszawie jest w trakcie realizacji programu z rolnictwa precyzyjnego. W realizacji projektu są wykorzystane zdobycze najnowszej techniki i technologii. Wdrażanie rolnictwa precyzyjnego wymaga nakładów finansowych na wyposażenie gospodarstwa w odpowiedni specjalistyczny sprzęt i maszyny, ale w końcowym efekcie przynosi wysokie plony dobrej jakości oraz obniża koszty produkcji. Z praktyki wynika, że wszystko co nowe wzbudza obawy i lęk. Pierwsze dopłaty bezpośrednie, programy przedakcesyjne czy obecnie realizowane działania w ramach PROW także wzbudzały obawy rolników, ale z udziałem służb doradczych i agencji rządowych zostały pokonane, a fundusze dobrze wykorzystane. Zapewne będzie tak z wdrożeniem i upowszechnieniem rolnictwa precyzyjnego stwierdził prof. dr hab. Jan Rozbicki. Potrzebna jest wiedza i informacja.

  • dr inż. Stanisław Samborski (SGGW), szczegółowo przedstawił: cele, możliwości i zasady wdrażania rolnictwa precyzyjnego w uprawie rzepaku. Wykazał, że taka możliwość istnieje. Przedstawił też na jakim poziomie techniczno-technologicznym powinno być gospodarstwo, aby zakładany cel osiągnąć. Wszystko jest możliwe do zrealizowania, ale korzystanie z najnowszych informacji oraz czynnego udziału w szkoleniach jest niezbędne.

  • Technologia uprawy pasowej rzepaku w szerokich rzędach idealnie wpasowuje się w pojawiający się nowy trend uprawy rzepaku. Wśród niektórych producentów budzi obawy co do wdrażania tej technologii. Przeprowadzone wdrożenia przez firmę Agrosimex wskazują na oszczędności czasu i kosztów oraz na minimalny negatywny wpływ na efektywność mikroorganizmów odpowiedzialnych za żyzność gleby. Referujący wskazał, że metody bezpośredniego siewu wpływają na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleby. Rezygnując z orki ograniczamy tempo mineralizacji glebowej substancji organicznej, a także zmniejszamy skutki negatywne jakie powoduje erozja wietrzna i wodna. Dlatego jest wielu zwolenników uproszczeń, ale są również eksperci jak i praktycy, którzy twierdzą, że nic nie zastąpi tradycyjnej uprawy płużnej. Każde pole jest inne, różni się typem gleby i strukturą jak również właściwościami. Odpowiednie technologie uprawy gleby muszą być starannie dostosowane do określonego siedliska poprzez wieloletnią obserwację danego pola. Tylko wówczas nie popełnimy błędu.

  • Praktyka wykazuje, że nie zawsze i w pełni z różnych powodów jest skuteczne i efektywne nawożenie doglebowe, które jest podstawowym nawożeniem w rzepaku. Gleby województwa podlaskiego odnośnie niektórych składników pokarmowych jak: potas, fosfor, siarka, magnez, bor, mangan są z reguły ubogie. Odczyn gleb przedstawił dr inż. A. Artyszak (SGGW). W większości gleby są bardzo kwaśne i kwaśne. Dla rzepaku najlepsze pH to: 5,5-7,5. Potrzeby nawozowe i pokarmowe dla rzepaku muszą być zabezpieczone. W razie braku, któregoś z makro lub mikroelementu można zastosować dokarmianie dolistne. Czym w jakiej dawce, fazie rośliny i kiedy stosować nawożenie przedstawili przedstawiciele Agrosimexu.

  • Niezależnie jakie będziemy stosowali technologie uprawy rzepaku bardzo znaczącą rolę odgrywa właściwy dobór odmiany do warunków klimatyczno-glebowych danego gospodarstwa. Szczególne znaczenie nabiera dobór odmiany w aspekcie obowiązującej integrowanej ochrony rzepaku, ponieważ wartości plonotwórcze, przezimowanie, odporność na choroby i szkodniki są bardzo istotne, gdyż te cechy mają bardzo duży wpływ na plon ostateczny. Takie cechy posiadają odmiany mieszańcowe, a wśród nich także tolerancyjne na groźną chorobę jaką jest kiła kapusty stwierdził przedstawiciel Rapoolu.

  • W razie braku skuteczności zastosowanych metod niechemicznych, którym dajemy pierwszeństwo w integrowanej ochronie i konieczności zastosowania ochrony chemicznej, po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości agrofaga, są do dyspozycji środki ochrony roślin. Propozycję środków przedstawił przedstawiciel Bayer CropScience i F&N, które skutecznie zwalczą czynnik szkodliwy nie szkodząc środowisku, zwierzętom i ludziom. Środki ochrony oznakowane są literakami IP co oznacza, że można stosować je w Integrowanej Produkcji.

  • Aby rolnicy mogli rozwijać swoje gospodarstwa potrzebne są środki finansowe. Nie zawsze rolnik je posiada, dlatego pomoc finansową zaoferował Bank Zachodni WBK. W tym celu przedstawił ofertę AGRO PAKIET dla rolników.

  • Produkcja polowa w gospodarstwie zawsze jest narażona na nieprzewidziane zdarzenia, gdyż odbywa się pod gołym niebem. Rolnicy, by zabezpieczyć się przed takimi nieszczęściami powinni ubezpieczyć swoje płody. Swoją ofertę w tym zakresie przedstawiła Concordia Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Współorganizatorami i sponsorami konferencji byli: F&N Polska Sp. z o.o, Agrosimex Sp. z o.o, Rapool Polska Sp. z o.o, Bayer CropScience, „Grupa Azoty”, ROL POL Ołdakowscy, Bank Zachodni WBK, Concordia Polska TUW.

Patron medialny: Wiadomości Rolnicze

Eugeniusz Stanisław Stefaniak

rzepak4

rzepak2

rzepak3

rzepak4

fot. Anna Fatyga

Odsłony : 227
Skip to content