Polski Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zatwierdzony

gru 22, 2014 | Aktualności

Komisja Europejska w dniu 12 grudnia zatwierdziła Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla Polski. Pozwoli to na sfinalizowanie prac nad polskim prawodawstwem (ustawy i rozporządzenia wykonawcze), a następnie rozpoczęcie wdrażania. Polska jest jednym z trzech krajów, które już zakończyły negocjacje. Wcześniej uczyniły to Austria i Dania. W ramach Programu na rozwój obszarów wiejskich przeznaczonych zostanie ponad 13,5 mld euro, w tym 8,6 mld euro to wkład Unii Europejskiej a 4,9 mld euro to środki krajowe.

Pieniądze przewidziane w PROW (ponad 13,5 mld euro ) to nie jedyne środki w obecnej perspektywie finansowej, które będą do wykorzystania na terenach wiejskich, w rolnictwie i przetwórstwie. Dochodzą jeszcze płatności bezpośrednie 23,7 mld euro i fundusze z Polityki Spójności (ponad 5,2 mld euro) zawarte w innych programach operacyjnych.

Cele i priorytety Programu

Główne cele Programu, postawione przed Polską przez Unię Europejską (tzw. cele przekrojowe, realizowane przez kilka różnych działań/poddziałań) to:

 • innowacyjność,
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • ochrona środowiska.

Realizowane one będą w ramach 6 priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Priorytet I – Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich

Priorytet II – Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami

Priorytet III – Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Priorytet IV – Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem

Priorytet V – Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu

Priorytet VI – Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania PROW 2014-2020

Realizacja celów unijnej polityki ramach 6 priorytetów w Polskim PROW dokonywana będzie poprzez konkretne działania, poddziałania i poszczególne operacje. W związku z przekrojowym podejściem do osiągania zamierzonego efektu, tzn. konkretne działanie może być przypisane do kilku priorytetów, bardziej zrozumiałe jest przedstawianie Programu w podziale na działania, poddziałania i typy operacji

I. Transfer wiedzy i działalność informacyjna

Poddziałania:

 1. Wsparcie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności.
 2. Wsparcie na demonstracje i działania informacyjne.

II. Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw
Poddziałania:

 1. Wsparcie dla korzystających z usług doradczych.
 2. Wsparcie na szkolenia doradców.

III. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych
Poddziałania:

 1. Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości żywności.
 2. Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

IV. Inwestycje w środki trwałe

Poddziałania:

 1. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych
  typy operacji:
  „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
  „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”,
  „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.
 2. Inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych
  typ operacji:
  „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
 3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa
  typ operacji: „Scalanie gruntów”.

V. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych
Poddziałania:

 1. Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze w celu ograniczania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
  typ operacji: „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.
 2. Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
  typ operacji: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”.

VI. Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
Poddziałania:

 1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
  typ operacji: „Premie dla młodych rolników”.
 2. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich,
  typ operacji: „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.
 3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
  typ operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.
 4. Rozwój przedsiębiorczości – Rozwój usług rolniczych.
 5. Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw,
  typ operacji: „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.

VII. Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
Poddziałania:

 1. Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – zakresy:
  • gospodarka wodno-ściekowa,
  • budowa lub modernizacja dróg lokalnych.
 2. Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej – zakres: ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego.
 3. Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury – zakres:
 • inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej,
 • inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

VIII. Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

 

IX. Tworzenie grup i organizacji producentów

X. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
Poddziałania:

 1. Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych.
 2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie.

XI. Rolnictwo ekologiczne
Poddziałania:

 1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne.
 2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

XII. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)
Poddziałania:

 1. Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski),
 2. Płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny),
 3. Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny).

XIII. Współpraca
Poddziałanie:

 1. Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa
  typ operacji: „Współpraca w ramach grup EPI”.

IV. LEADER
Poddziałania:

 1. Wsparcie przygotowawcze.
 2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
 4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Analizując działania, poddziałania i typy operacji w ramach PROW 2014-2020 można znaleźć wiele odpowiedników w znanym już PROW 2007 – 2013, ale pojawiają się także nowe:

 • Rolnictwo ekologiczne.
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000
 • Inwestycje w gospodarstwach na obszarach OSN
 • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
 • Rozwój usług rolniczych
 • Współpraca

Działanie / poddziałanie/ typ operacji

Budżet ogółem (euro)

Transfer wiedzy i działalność informacyjna
58 001 302
Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
75 002 515
Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych

2 401 064 486

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
61 500 000
Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN
37 500 000
Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
693 070 461
Scalenia gruntów
138 994 740
Przywracanie potencjału produkcji rolnej i działania zapobiegawcze
414 981 968
Premia dla młodych rolników
717 997 734
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
413 939 978
Restrukturyzacja małych gospodarstw
882 980 666
Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
64 999 372
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
130 000 317
Targowiska – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
74 966 634
Odnowa wsi – podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich
1 000 000 049
Tworzenie grup i organizacji producentów
402 987 547
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne
1 184 062 782
Rolnictwo ekologiczne
699 961 515
Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami
2 165 998 652
Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
300 997 069
Współpraca
57 999 730
LEADER
734 999 913
Pomoc techniczna
208 283 391
Renty strukturalne – zobowiązania
560 000 000
RAZEM PROW 2014-2020
13 513 295 000

Źródło: minrol.gov.pl

Ryszard Żochowski

Odsłony : 245
Skip to content