Można już składać wnioski

sty 16, 2014 | Aktualności

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach informują o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania.

Informujemy, iż istnieje możliwość składania wniosków o patronat LGR wraz z dofinansowaniem dla przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, religijno-patriotycznym, sportowym, naukowym, turystycznym, charytatywnym, które będą promowały obszar Lokalnej Strategii. LGR oferuje dofinansowanie w maksymalnej kwocie 5 tysięcy złotych na jedno wydarzenie, w formie refundacji poniesionych wydatków. O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedstawiciele sektora publicznego: gminy, powiaty, uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe lub samorządowe instytucje kultury oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne.

Dofinansowanie będzie przyznawane w drodze rozpatrzenia wniosku złożonego przez organizatora wydarzenia promocyjno-kulturalnego na udostępnionym przez LGR formularzu. Zarząd LGR wybierze najlepsze wnioski, które będą promowały LSROR, Europejski Fundusz Rybacki i Program Operacyjny RYBY 2007-2013. Podstawowym kryterium wyboru imprezy do dofinansowania będzie przewidywany stopień jej wpływu na aktywizację społeczności lokalnej oraz liczba potencjalnych odbiorców przedsięwzięcia.

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski tzn. takie, które będą zawierały:
• opis planowanego przedsięwzięcia i jego program,
• szczegółowy opis/ sposobu w jaki przyczyni się do promocji obszaru Lokalnej Strategii
• wskazanie i opis środków za pomocą których zostanie przekazana informacja o dofinansowaniu pochodzącym ze środków UE (obowiązek zastosowania właściwych logotypów i informacji tekstowej) oraz patronacie LGR (organizator imprezy zobowiązany będzie przed jej odbyciem do przesłania do LGR, celem akceptacji, propozycji graficznych nośnika(ów) z zaznaczonym miejscem umieszczenia logotypów. Nośnikami mogą być np.: folder, zaproszenie, plakat, film, okładka CD, gadżet, baner, stend, książka, strona www .
• kosztorys całej imprezy/wydarzenia, ze wskazaniem elementów które zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez LGR
• dokumenty potwierdzające planowane koszty do każdego towaru/usługi, która ma zostać dofinansowana (co najmniej 3 oferty od różnych oferentów, zawierające cenę netto i brutto

Organizator zobowiązany będzie do poinformowania uczestników imprezy, że została ona objęta dofinansowaniem z EFR i patronatem LGR. Stowarzyszenie podczas trwania wybranej imprezy zastrzega sobie prawo do:
• wystąpienia przedstawiciela LGR,
• dystrybucji materiałów promocyjnych,
• emisji filmów promocyjnych,
• rozstawienia roll-upów

LGR planuje w bieżącym roku dofinansować 10 wydarzeń promocyjno-kulturalnych, wg następującego harmonogramu:
• luty – czerwiec (II kwartał)
• lipiec – wrzesień (III kwartał),
• październik – grudzień (IV kwartał)

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia powinien zostać zaplanowany z uwzględnieniem powyższych okresów, tzn. wydarzenie powinno zostać w całości zrealizowane oraz wydatki opłacone w danym kwartale.

Dokumenty finansowe do rozliczenia refundacji poniesionych kosztów powinny być przedstawione do biura LGR, w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia zakończenia przedsięwzięcia. Dla otrzymania refundacji wskazanych we wniosku kosztów, niezbędne będzie przedstawienie sprawozdania ze zrealizowanej imprezy, które będzie zawierało:
• opis zrealizowanej imprezy,
• poświadczone za zgodność z oryginałem – kopie faktur VAT poniesionych wydatków (zgodnie ze złożonymi wcześniej najtańszymi ofertami),
• dokumentację zdjęciową  z realizacji przedsięwzięcia, listy obecności, wydruki ze strony internetowej lub inne materiały (w zależności od charakteru przedsięwzięcia), świadczące o prawidłowej realizacji wydarzenia, zgodnie opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie.     

Wnioski o dofinansowanie należy składać do dnia 31 stycznia 2014 r. pocztą bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach. Kompletne wnioski zostaną rozpatrzone na posiedzeniu Zarządu LGR. Z wybranymi wnioskodawcami zostanie podpisana umowa. Informację można uzyskać pod numerem telefonu tel. (87) 565 53 89

Formularz wniosku do pobrania strona LGR –   http://www.lgr-pojezierze.eu              

Halina Szabłowska, Małgorzata Bielińska

Odsłony : 247
Skip to content