Zapraszamy do udziału w projekcie „Ekologia przyszłością naszego regionu”

mar 23, 2010 | Projekty zakończone

kapital

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie rozpoczął przeprowadzenie projektu „Ekologia przyszłością naszego regionu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu odbywa się w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

Celem projektu jest: aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie tworzenia gospodarstw ekologicznych oraz podnoszenia jakości wytwarzanych produktów.

Projekt przyczyni się do:
– zdobycia nowych umiejętności;
– wzrostu samooceny;
– pobudzenia rozwoju lokalnego;
– przeciwdziałanie bezrobociu;
– zdobycie umiejętności wypełniania wniosków o fundusze UE.

Projekt zakłada:

  1. Przeprowadzenie 4 dniowego szkolenia połączonego z ćwiczeniami
  2. Dwudniowy wyjazd studyjny z udziałem w Międzynarodowych Targach Ekologicznych „Eko-Gala” w Rzeszowie
  3. Przygotowanie i wydanie materiału szkoleniowego pt. „Podstawy rolnictwa ekologicznego”

Rekrutacja uczestników projektu dokonana zostanie na podstawie karty zgłoszeniowej. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnienie następujących kryteriów:
– miejsce zamieszkania w miejscowości do 25 tys. mieszkańców;
– rolnicy i domownicy zamieszkujący obszar powiatów: hajnowskiego i bielskiego;

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność przesłania lub złożenia karty zgłoszeniowej do Biura Projektu. Karta zgłoszeniowa jest dostępna w:
– Biurze Projektu w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Hajnówce;
– Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
– na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl).

Uczestnicy szkolenia mają zapewnione bezpłatne wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, oraz nocleg na wyjeździe studyjnym. Ponadto otrzymają materiały szkoleniowe i dydaktyczne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2010 r. do 01.07.2010 r.

Wsparciem zostanie objętych 20 osób z powiatów hajnowskiego i bielskiego, zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa rolnego metodami ekologicznymi, oraz prowadzących produkcję ekologiczną na sprzedaż.

Termin szkolenia 20.05.2010 – 23.05.2010

Wyjazd studyjny 25.05.2010-26.05.2010

Do pobrania:
Reguamin rekrutacji
Karta zgłoszeniowa

Szczegółowe informacje:
Biuro Projektu: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce: (85)682-20-10
Osoby do kontaktu: Agnieszka Kościuczuk, Kinga Sieńczuk

Skip to content