Pierwsze działania projektowe w ramach programu Leonardo da Vinci

lis 13, 2009 | Projekty zakończone

aktu323_1

„Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.”

Partnerstwo:

wpodr_l aktu323_2 aktu323_3

 

Pierwsze działania projektowe w ramach programu Leonardo da Vinci

W dniach 21-25 września br. miały miejsce w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (PODR) w Szepietowie działania projektowe w ramach międzynarodowego projektu partnerskiego programu Leonardo da Vinci pt.: Ustawiczne doskonalenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich państw Regionu Bałtyckiego. Był to pierwszy z zaplanowanych wyjazdów zagranicznych (mobilności) z udziałem doradczych instytucji partnerskich z Litwy i Łotwy oraz oczywiście Polski. Instytucją przyjmującą był PODR w Szepietowie.

prog016_1Praca międzynarodowego zespołu doradców w Polsce rozpoczęła się od cyklu sesji warsztatów informacyjnych zapoznających „kolegów po fachu” z organizacją i funkcjonowaniem PODR. Połączone były one ze zwiedzaniem naszej instytucji i rozmowami z doradcami. Podczas spotkania omawiano również  najbardziej ważkie problemy dotykające rolnictwo naszego subregionu. Uczestnicy mieli ponadto możliwość zwiedzić Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu jako ważny aspekt projektu mający na celu kształtowanie świadomości wymiaru wielo i międzykulturowego.

 

prog016_2W ramach projektu miały także miejsce objazdy terenowe 19-osobowego zespołu do obiektów będących „wizytówkami” naszej małej ojczyzny. Miały one na celu poznanie innowacji i dobrych praktyk. Były to: innowacyjne gospodarstwo zajmujące się bydłem mięsnym p. Witolda Kuleszy w Stelmachowie, a także nowoczesne gospodarstwo ekologiczne p. Ryszarda i Wandy Hryc w Jeńkach. Jednym z punktów marszruty była także wizyta w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białymstoku.  Zapoznano się tam ze specyfiką i uwarunkowaniami pracy, a także miała wymiana doświadczeń doradców terenowych. Elementem krajoznawczo-środowiskowym był wspólny spływ kajakowy po Bugu /wartość dodana projektu/.

prog016_3Ważnym elementem działań projektowych było uczestnictwo międzynarodowego zespołu w aktywnych warsztatach „dla potencjalnych kierowników projektów” nt. rozwiązywania problemów metodą projektową nauka przez działanie (w tym prezentacje korzyści z różnych projektów międzynarodowych, dobre praktyki projektowe). Była to pierwsza  z cyklu tego typu wspólnych form edukacyjnych. Ambicją naszą było dostarczenie uczestnikom wiedzy tak, by mogli w przyszłości aplikować o wsparcie na rozwój swych subregionów. Ważną rolę w rozwoju obszarów wiejskich odgrywają prężne organizacje pozarządowe działające na rzecz aktywizacji lokalnych społeczności. Uczestnicy mieli możliwość poznać dobre praktyki i innowacje podczas objazdu terenowego i dyskusji z liderami Stowarzyszenia „Winnica” w Winnej Poświętnej. Szczególnie ważna okazała się również wizyta robocza w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu i dyskusja z przedstawicielami organizacji pozarządowych, funkcjonujących na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra”. Na koniec uczestnicy dokonali ewaluacji /oceny/ działań projektowych w Polsce, a wysoka jej ocena jest największym sukcesem organizatorów tej fazy działań projektu.

Tomasz Śnieciński
Kierownik projektu

Skip to content