Cykl szkoleń 2022

lut 15, 2022

Po raz kolejny uruchamiamy nabór  na szkolenia dla beneficjentów działań PROW 2014-2020: Premie dla młodych rolników„, „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów, którzy złożyli dokumenty w ramach poddziałań „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego rozpoczyna rekrutację na szkolenia. Organizowane szkolenia mają na celu wywiązanie się z zobowiązań zawartych w biznesplanie. Szkolenia będą prowadzone od 21 marca 2022 r. Tematy realizowane w ramach cyklu szkoleniowego dla beneficjentów PROW 2014-2020:
  1. Wymogi wzajemnej zgodności w gospodarstwie rolnym
  2. Obowiązki rolnika wynikające z wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin
  3. BHP w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zwierzęcej
  4. Nowoczesny chów bydła mlecznego
  5. Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym
  6. Wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska w PROW  2014-2020
  7. Ekonomika w gospodarstwach rolnych
  8. Rachunkowość rolnicza
Cena za uczestnictwo w jednym szkoleniu:
  • Jeżeli dokumentacja wykonana została przez PODR/PZDR– koszt 50 zł
  • Jeżeli dokumentacja została wykonana przez inny podmiot – koszt 100 zł
Kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie www.odr.pl/szkolenia Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać na adres: aoledzka@odr-szepietowo.pl lub faxem na numer: 86 275 89 20. Niekompletnie wypełnione zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 marca. Liczba miejsc na dany termin jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończonej rekrutacji listy osób zakwalifikowanych  na dany termin zostaną umieszczone na stronie internetowej www.odr.pl w zakładce Szkolenia. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych danym terminem organizator zapewnia przeszkolenie z danego tematu w innym terminie, o czym uczestnik zostanie poinformowany telefonicznie.   Warunkiem udziału w szkoleniu i otrzymania zaświadczenia jest okazanie w dniu szkolenia, dowodu wpłaty. Opłatę za udział należy uiścić na konto bankowe nr: 62 1130 1059 0017 3415 5620 0003 lub w kasie PODR w Szepietowie  z dopiskiem: Cykl szkoleń PROW   Podczas szkolenia przewidziana jest przerwa kawowa.   Kontakt: – w sprawach rekrutacji i organizacji: tel. 86 275 89 35 – w sprawach merytorycznych: tel. 86 275 89 34,  86 275 89 35   Karta zgłoszeniowa  
Skip to content