Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

lut 28, 2024

Blok WODA – Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia w gospodarstwie rodzaje inwestycji, które mają na celu wspieranie zrównoważonego gospodarowania wodą.

 

Blok GLEBA – Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie oraz ochronę zasobów glebowych, które stanowią warunek  konieczny zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom stabilności i bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnienie prawidłowych funkcji gleb oraz ich potencjału produkcyjnego jest uzależnione od stosowania właściwych praktyk w rolnictwie, m.in. poprzez ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, racjonalną gospodarkę nawozową, zwiększenie sekwestracji węgla w glebie, utrzymanie lub poprawę różnorodności biologicznej gleby, zapobieganie erozji oraz zagęszczeniu gleby.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia rodzaje inwestycji, poprzez które możliwe jest ograniczenie negatywnego odziaływania działalności rolniczej na glebę.

 

Blok POWIETRZE – Szkolenia dotyczące inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym zmniejszenie obciążeń dla środowiska poprzez ograniczenie emisji wpływających na powietrze (gazy cieplarniane, amoniak, odory).

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe rodzaje inwestycji, które mogą stanowić narzędzia do redukcji emisji z rolnictwa. Wiedza w zakresie odpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych, systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich, niskoemisyjnego utrzymania zwierząt gospodarskich czy zmniejszenia zużycia mineralnych nawozów azotowych i technik aplikacji nawozów pozwoli realizować praktyki wykraczające poza powszechnie stosowane metody produkcji w gospodarstwie z korzyścią dla jakości powietrza.

Udział w szkoleniu pozwoli dowiedzieć się z jakich Interwencji PS WPR, których celem jest   poprawa jakości powietrza, można skorzystać w gospodarstwie.

 

Blok KLIMAT – Szkolenia dotyczące inwestycji chroniących klimat.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot  szkolenia dotyczy inwestycji chroniących  klimat.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym ochronę klimatu. Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zmian klimatu na rolnictwo oraz w jaki sposób, wprowadzanie określonych inwestycji, ważnych dla klimatu, przyczyni się do łagodzenia tych zmian.

Skip to content