Rejestr Grup Producentów Rolnych

kwi 25, 2018

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026), rejestr grup producentów rolnych prowadzi dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na siedzibę grupy. Wpisanie do rejestru poprzedzone musi być administracyjną decyzją ww. dyrektora o  uznaniu grupy.

Rejestr jest jawny i zawiera:

1) nazwę i siedzibę grupy;

2) datę wydania decyzji administracyjnej, o uznaniu grupy

3) nazwę produktu lub grupy produktów, ze względu na które grupa otrzymała decyzję;

4) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy zgodnie z jej aktem założycielskim;

5) liczbę członków grupy.

Grupa jest obowiązana do informowania oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze, w terminie miesiąca od dnia dokonania zmiany.

Aktualny rejestr grup – producenckich (otwórz)

 

 

 

Skip to content