Zmiany w Dobrostanie zwierząt

kwi 15, 2021

W programie służącym poprawie warunków bytowych zwierząt szykują się ważne zmiany. Dotyczą one dobrostanu loch, tuczników, a także krów mlecznych. Ważną zmianą w działaniu Dobrostan zwierząt 2021 jest wprowadzenie nowego pakietu, z którego rolnicy mogą skorzystać już w marcu. Od tego roku rolnicy będą mogli ubiegać się o dodatkowe dopłaty do dobrostanu owiec.

Pakiet 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach. Aby przystąpić do realizacji tego wariantu, rolnik musi na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej:

  • posiadać co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich,
  • posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przez uprawnionego doradcę,
  • w sezonie wegetacyjnym (1 kwietnia – 15 października) zapewnić dostęp do pastwiska lub wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa, przez co najmniej 120 dni.

Zapewnić wszystkim zwierzętom z gatunku owca domowa powierzchnię bytową w pomieszczeniach większą przynajmniej o 20% w stosunku do wymaganego przepisami prawa minimum.

Wprowadzone zostaną także ułatwienia w dobrostanie świń. Lochy będą mogły być utrzymywane w systemie jarzmowym do 8 dni w okresie okołoporodowym.  Rolnik będzie  zobowiązany do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestru sposobu utrzymywania lochW rejestrze tym zostanie zapisana data wyproszenia każdej lochy i liczba prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania zwierzęcia w systemie jarzmowym.

Dla wariantu 1.2 dobrostan tuczników zmiana polega na tym, że do płatności dobrostanowej będą kwalifikowały się tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch. Stanie się tak nawet w sytuacji, kiedy na dzień złożenia wniosku dla pakietu 1.1, liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym jest większa niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt. Warunkiem jest, aby to przekroczenie nie było wyższe niż 5% liczby wskazanej w planie.

Dla wariantów 2.1 i 2.2 dotyczących krów mlecznych (wypas i zwiększona powierzchnia w budynkach) wysokość dopłaty będzie zależała od liczby posiadanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych:

  • gospodarstwa posiadające od 1 do 100 sztuk otrzymają 100% stawki płatności,
  • gospodarstwa posiadające 101-150 sztuk – 75% stawki płatności,
  • gospodarstwa posiadające powyżej 150 krów mlecznych otrzymają 50% stawki płatności.

Szczegółowe zapisy projektu rozporządzenia można znaleźć na stronie internetowej www.legislacja.gov.pl.

Joanna Morzuch

Skip to content