Paszporty dla koni

lip 13, 2011

Wspólnie musimy sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zidentyfikowanie wszystkich koni w kraju i zaopatrzenie ich w paszporty. Taki wymóg musimy spełnić, ażeby wprowadzać do obrotu konie zgodnie z prawem.

Każdy koń musi być zaopatrzony w paszport. Ten wymóg jest podyktowany troską o zdrowie ludzi i zwierząt, a reguluje go ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. Nr 52/2003, poz. 450). W pozostałych gatunkach zwierząt gospodarskich zadanie oznakowania zwierząt powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku koni, zadanie to powierzono podmiotom prowadzącym księgi hodowlane. Od 1 lipca 2003 r. Polski Związek Hodowców Koni (PZHK) identyfikuje i wydaje paszporty koniom rasy: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, polski koń zimnokrwisty, huculskiej, konik polski i koniom wpisanym do rejestru kuców i koni małych. Konie bez pochodzenia (źrebięta i dorosłe osobniki) będą identyfikowane i zaopatrywane w paszporty również przez PZHK.

PZHK, dla ułatwienia Państwu uzyskania paszportu, działa poprzez 15 Wojewódzkich/Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) bliższych miejscu zamieszkania osób wnioskujących o paszport.

Co zrobić aby uzyskać paszport

„Zgłoszenie konia do rejestru” należy wypełnić i przesłać na adres OZHK zamieszczony na końcu artykułu. Druki zgłoszeń można uzyskać u właściciela najbliższego punktu kopulacyjnego lub w oddziale powiatowym ARiMR.

Po wpłynięciu zgłoszenia do OZHK właściwego dla miejsca stacjonowania koni, uprawniony pracownik lub osoba działająca z upoważnienia OZHK, legitymująca się specjalnym pełnomocnictwem, które okazuje po przybyciu do stajni, dokona opisu konia i pobierze za tę czynność oraz za zarejestrowanie i wystawienie paszportu opłatę. Wysokość opłat została określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 października 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 194 poz. 1898) i wynosi:
• za zarejestrowanie konia i wydanie paszportu – 26,50 zł,
• za duplikat paszportu – 75,00 zł,
• za dokonanie zmiany w rejestrze koni – 5,00 zł,
• za dokonanie opisu słownego i graficznego konia – 23,00 zł.
Potwierdzeniem pobranej kwoty będzie wystawiony kwit „Kasa przyjmie”, opatrzony pieczęcią OZHK i podpisem osoby przyjmującej kwotę. Osoby, które zażądają faktury otrzymają ją na podstawie tego kwitu.

Posiadacz konia może sam odebrać paszport w siedzibie OZHK lub prosić o wysłanie go listem poleconym. W tym przypadku koszty pocztowe ponosi posiadacz. Kwotę właściwą dla opłacenia przesyłki poleconej pobiera uprawniony pracownik lub osoba upoważniona. Po umieszczeniu konia w rejestrze, w możliwie najkrótszym czasie (ustawa daje nam 60 dni) przygotujemy paszport dla Państwa konia i dostarczymy go zgodnie z Państwa decyzją.

Paszport konia to 24 stronicowa książeczka zawierająca informację o kolejnych posiadaczach konia, nazwie i numerze przyżyciowym (identyfikacyjnym) konia, jego pochodzeniu – jeżeli jest ono udokumentowane co najmniej świadectwem pokrycia klaczy.

Dalsza część paszportu to informacje dotyczące zdrowia konia, szczepień i badań laboratoryjnych oraz bardzo ważna ostatnia część paszportu, w której posiadacz konia decyduje, czy chce ażeby jego zwierzę po ubiciu mogło być kiedykolwiek, nawet w dalekiej przyszłości, przeznaczone do spożycia przez ludzi lub, że tego nie chce. Ale uwaga! Decyzja, że zwierzę nie jest przeznaczone do spożycia przez ludzi jest nieodwracalna, bowiem lekarz weterynarii w takim przypadku może zastosować w leczeniu konia lekarstwa, których pozostałości w mięsie są szkodliwe i taki koń już nigdy nie będzie mógł być przeznaczony do spożycia przez ludzi. Natomiast decyzja, że koń może być ubity z przeznaczeniem na mięso jest odwracalna i na każdym etapie życia konia jego posiadacz może zmienić decyzję i wskazać, że mogą być stosowane specyfiki, które zdyskwalifikują wartość mięsa. Tak więc tę decyzję należy podejmować z największą rozwagą i lepiej zdecydować, że koń jest przeznaczony do spożycia.

Zdarzenia z życia konia, które będą odnotowywane w paszporcie:

Urodzenie – dla koni hodowlanych, wpis w rubrykach rodowodowych w paszporcie, wydany na podstawie świadectwa pokrycia klaczy, zastąpi „Dowód urodzenia źrebięcia”, dla koni o nieudokumentowanym pochodzeniu rubryki te będą wykreślone. Zgodnie z ustawą, zgłoszenie źrebięcia do rejestru musi nastąpić przed odsadzeniem źrebięcia od matki, najpóźniej do 6 miesiąca życia.

Zmiana posiadacza – paszport jest wyposażony na końcu w dwie perforowane kartki, które służą do informowania o zmianie posiadacza konia. Informacje tam wpisane podpisują sprzedający i kupujący. Nowy posiadacz jest zobowiązany do zgłoszenia zmiany w tym OZHK, na terenie którego będzie stacjonował koń. Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni. Posiadacz konia jest zobowiązany do zgłoszenia w ciągu 7 dni faktu padnięcia, zgładzenia lub uboju konia i zwrócenia paszportu do OZHK, który dokonał ostatniego wpisu o zmianie posiadacza. W przypadku uboju konia w rzeźni, obowiązek poinformowania o tym fakcie OZHK i zwrócenia paszportu spoczywa na rzeźni.
Koń, który został sprzedany za granicę, musi być przekazany nabywcy wraz z paszportem. Obowiązek zawiadomienia o tym fakcie właściwego OZHK spoczywa na ostatnim polskim posiadaczu konia (w przypadku obcokrajowca, który jest posiadaczem konia z polskim paszportem, obowiązek spoczywa również na tej osobie).
Konie sprowadzone z zagranicy, o ile posiadają paszporty zgodne z wymaganiami ustawy, zachowują te paszporty jako obowiązujące. Fakt sprowadzenia takich koni należy zgłosić właściwemu OZHK w terminie 30 dni od przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Adnotacja w paszporcie o posiadaczu, który sprowadził konia do Polski musi być dokonana przez podmiot, który wystawił ten paszport za granicą.

Uwaga! Zgodnie z ustawą od 01.01.2005 r. w „Zgłoszeniu konia do rejestru” musi być podany numer identyfikacyjny ojca (odnotowany na świadectwie pokrycia klaczy) i matki zgłaszanego źrebięcia, a to oznacza, że do 31 grudnia 2004 r. wszystkie klacze i ogiery działające w rozrodzie muszą być zgłoszone do Rejestru w celu opisania i nadania numeru identyfikacyjnego.
Do tej daty również wszystkie konie wprowadzane do obrotu, a przez to należy rozumieć także transport muszą posiadać paszporty. Czasu jest więc niewiele i dlatego z wyposażeniem konia w ten dokument nie należy zwlekać aby nie zamknąć sobie możliwości wyjechania z koniem poza obręb własnego gospodarstwa.

Adres, na który należy przesłać zgłoszenie
Wojewódzki Związek Hodowców Koni
15-424 Białystok, ul. Lipowa 19/21, tel. 85 742-14-84

Skip to content