Utylizacja padłych zwierząt

sty 19, 2015

Upadki zwierząt czy to wskutek choroby, wad rozwojowych, czy też starości są nieuniknione w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Zdarzają się przypadki urodzeń martwych sztuk, jak również ubijanych z konieczności. Mając na uwadze troskę o zdrowie ludzi i zwierząt, unijne przepisy nakazują, aby ze zwłokami zwierząt padłych lub ubitych z konieczności postępować w sposób minimalizujący ryzyko rozprzestrzeniania się chorób, w tym bardzo groźnych chorób zakaźnych. Każdy zatem rolnik jest zobowiązany do utylizacji zwłok zwierzęcych, bez względu na to, co spowodowało upadek.

W świetle prawa utylizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w przeznaczonych do tego specjalistycznych zakładach. Na podstawie umów zawartych z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich świadczą od 1 stycznia 2015 r. te same firmy co w 2014 r.:

EKO – STOK Sp. z o.o.,

Elkur Franciszek Kurowski Sp.J.,

Energoutil Jan Laskowski,

Jasta Sp. z o.o.,

PP-H Hetman Sp. z o.o.,

PPP Bacutil Sp. j.,

Promarol – Plus Sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Amba Sp. z o.o.,

Saria Polska Sp. z o.o.,

STRUGA S.A.,

ZP-H Rakowscy sp. j.,

ZR-P „FARMUTIL HS” S.A.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Może być ona udzielona na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz świnie. Kwota jaką ewentualnie będą zobowiązani zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku danej sztuki. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu, a także pokryje w 100% koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz które ukończyły 18 miesiąc życia. Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48 miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75% kosztów unieszkodliwienia poniesionych przez producenta rolnego. W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji nie obejmuje kwoty podatku VAT.

Jednym z warunków uzyskania pomocy publicznej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dofinansowania lub całkowitego zwrotu kosztów zbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt jest prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia producenta rolnego”. Dokument ten jest wymagany przy każdym odbiorze sztuk padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie. Każdorazowo powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach – po jednym dla właściciela padłej sztuki oraz dla zakładu utylizacyjnego.

Magdalena Milewska

Źródło: ARiMR, PAN Olsztyn

Skip to content