ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

paź 4, 2012

Ochrona środowiska – od 2009 roku

– Ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

– Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne.

– Ochrona środowiska – w przypadku rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.

– Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Dobra kultura rolna – od 2009 roku

– Normy dotyczące dobrej kultury rolnej.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – od 2009 roku

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła.

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji owiec i kóz.

– Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji świń.

Zdrowie publiczne ludzi, zdrowie zwierząt, zdrowotność roślin – od 2011 roku

– Wymogi dotyczące ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

– Wymogi w zakresie zdrowotności roślin.

– Wymogi dotyczące ogólnych zasad i higieny produkcji pasz.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia roślinnego.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego.

– Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu.

– Wymogi dotyczące higieny produkcji jaj.

Dobrostan zwierząt – od 2013 roku

– Ogólne wymagania dotyczące ochrony zwierząt gospodarskich.

– Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony cieląt.

– Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony świń.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie

– Wymogi dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

– Wymogi dotyczące stanu bhp w zagrodzie rolnej.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy zabiegach agrotechnicznych.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy chowie i hodowli zwierząt.

– Wymogi dotyczące stanu bhp przy innych pracach wykonywanych przez rolników.

 Alina Maciąg

Skip to content