Pomoc na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych

maj 13, 2020

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33) i udzieleniu w dniu 8 kwietnia 2020 r.  zgody  przez Komisję  Europejską niewypłacalni producenci rolni mogą ubiegać się o:

  1. bankowe kredyty restrukturyzacyjne z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  2. pożyczki na spłatę zadłużenia udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
  3. gwarancje spłaty bankowych kredytów restrukturyzacyjnych udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Z pomocy będą mogły korzystać mikro, małe i średnie gospodarstwa rolne. Duże gospodarstwa rolne mogą korzystać z pomocy po dokonaniu zgłoszenia  do Komisji Europejskiej pomocy indywidualnej.

Do pomocy kwalifikują się gospodarstwa rolne, które prowadzą działalność rolniczą przez co najmniej 3 lata.

Warunkiem uzyskania powyższych form pomocy będzie m.in. przedstawienie przez podmiot prowadzący gospodarstwo rolne planu restrukturyzacji gospodarstwa rolnego zaakceptowanego przez dyrektora właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego.

Plan restrukturyzacji  ma być realizowany przez okres nie dłuższy niż trzy lata. Po tym okresie gospodarstwo rolne objęte pomocą powinno odzyskać płynność finansową i długoterminową  rentowność. Z założenia w trakcie realizacji planu restrukturyzacji producent rolny nie może zwiększać produkcji.

Kredyty na restrukturyzację zadłużenia będą udzielane przez banki, które zawrą umowę o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyty będą udzielane:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60 % średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie dla producenta rolnego wynosi 2% w skali roku,
  • okres spłaty kredytu restrukturyzacyjnego – nie dłuższy niż 10 lat.

Kredyt na restrukturyzację może być łączony z gwarancją spłaty tego kredytu udzielaną udzieloną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa bankowi, z którym producent rolny zawarł warunkowa umowę kredytu restrukturyzacyjnego. Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji będzie ustanowienie hipoteki na nieruchomości rolnej, której właścicielem jest producent rolny. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 0,5 %  kwoty gwarancji.

Pożyczka na spłatę zadłużenia udzielana będzie przez Agencję Restrukturyzację i Modernizacji:

  • do maksymalnej kwoty 5 mln zł na spłatę 75% zadłużenia mikro i małych gospodarstw rolnych i 60 % średnich gospodarstw rolnych,
  • oprocentowanie pożyczki wynosi 5,84 % w skali roku,
  • okres spłaty pożyczki – nie dłuższy niż 15 lat.

Pożyczki na spłatę zadłużenia nie mogą być łączone z innymi formami pomocy państwa.

Materiały

Do pobrania
Plan​_restrukturyzacji.docx 0.14MB
Do pobrania
Instrukcja-​_plan​_restrukturyzacyjny.docx 0.03MB
Do pobrania
Wskaźniki-wariant​_pesymistyczny.xlsx 0.02MB
Do pobrania
Wskaźniki-wariant​_optymistyczny.xlsx 0.03MB
Do pobrania
C​_2020​_2207​_PL​_ACTE​_f.pdf 0.55MB

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-na-restrukturyzacje-zadluzenia-gospodarstw-rolnych

MRiRW

Skip to content