Tarcza Antykryzysowa w rolnictwie

maj 13, 2020

W związku z występującymi w naszym kraju zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, od 14 marca do odwołania, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. W celu przeciwdziałania skutkom epidemii resort rolnictwa zaproponował i wprowadził w życie przepisy określone jako Tarcza Antykryzysowa w rolnictwie.

Rozwiązania Tarczy Antykryzysowej mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 – epidemii, z którą aktualnie walczy cały świat.

Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa

Kluczowe elementy wsparcia zawarte w pierwszej tarczy dotyczące wyłącznie rolników i domowników to: zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych między innymi na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku zamknięcia placówek, do których uczęszcza dziecko czyli szkoły, żłobki, przedszkola, rolnikowi przysługuje zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem. Warunkiem uzyskania takiego zasiłku jest wiek dziecka. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 lat. W przypadku dzieci o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do 18 lat. Zasiłek przyznawany będzie przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Stawka dzienna zasiłku wynosi 1/30 z kwoty emerytury podstawowej. Wysokość emerytury podstawowej po waloryzacji wynosi 972,40 zł, zatem stawka dzienna zasiłku to 32,41 zł (972,40 zł/30 dni = 32,41 zł).

Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników są zwolnione z obowiązku opłacania składek na to ubezpieczenie do KRUS za trzy miesiące czyli II kwartał 2020 roku. Należy zaznaczyć, że jest to zwolnienie z opłaty czyli nie trzeba będzie dokonywać wpłaty w późniejszym terminie. Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS. Nie ma też konieczności składania przez rolników jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

W sytuacji posiadania orzeczenia częściowej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy bądź całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w czasie trwania epidemii lub 30 dni po jej zakończeniu to wymienione orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności.

Wsparcie zarówno dla rolników jak i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym, w szczególności w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, lub zatrudnianych przez nich pracowników obejmuje:

 • pokrycie przez Państwo składek na ZUS,
 • możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS,
 • dofinansowanie zatrudnienia,
 • uelastycznienie czasu pracy,
 • rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców,
 • rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku,
 • podatek od nieruchomości,
 • przedłużenie bankowych kredytów obrotowych,
 • zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy,
 • zmiany w zakresie maksymalnych cen lub maksymalnych marż hurtowych
  i detalicznych, stosowanych w sprzedaży towarów lub usług,
 • zmiany dotyczące biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz biegów terminów procesowych i sądowych,
 • zmiana wprowadzająca ułatwienia dotyczące korzystania z usług e-administracji.

Rozszerzenie rozwiązań Tarczy Antykryzysowej

Rozszerzenie rozwiązań tarczy antykryzysowej wprowadzono 9 kwietnia. Zmiany mają pomóc między innymi dużym firmom i rolnikom. Ustalenia i przepisy zostały określone jako – Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnoszą się do obszarów takich jak zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny, zmiany w zakresie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków WPR, zmiany w zakresie PROW 2014-2020, rozszerzenie rozwiązań dotyczących uelastycznienia czasu pracy na sektor rolno-spożywczy, składanie oświadczenia o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności w formie elektronicznej oraz ułatwienia w zakresie dotyczącym ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego.

W sytuacji gdy rolnik zostanie objęty obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją związaną z COVID-19 przysługiwał mu będzie zasiłek  w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Umożliwia się prowadzenie działań ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mających na celu przywrócenie normalnych warunków rynkowych
w przypadku poważnych zakłóceń na rynku, utraty zaufania konsumentów lub innych szczególnych problemów. W okresie epidemii nie będą naliczane również odsetki z powodu nieterminowego regulowania należności przypadających na rzecz danego funduszu promocji, bieg terminów wykonania niektórych czynności będzie zawieszony. Dokumenty do dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie można składać w formie dokumentów elektronicznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Posiadając wobec ARiMR należności związane z bezpodstawnym lub nadmiernym pobraniem płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej można zwrócić się do Agencji
o rozłożenie na raty spłat należności lub o odroczenie spłaty w czasie. Regulując swoje zobowiązania wobec Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z wyznaczonym harmonogramem spłat nie będą naliczane odsetki.

Istotne zmiany przewidziano dla tych, którzy są zainteresowani uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej w zawiązku z planowanymi inwestycjami w gospodarstwie. Zmiany w zakresie PROW 2014-2020 zakładają miedzy innymi zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych zniesienie obowiązku składania weksla in blanco, natomiast w przypadku pozostałych beneficjentów wprowadzono możliwość przesunięcia w czasie złożenia takiego weksla do czasu złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia. Wprowadzono możliwość składania wniosków oraz innych dokumentów w formie elektronicznej. Znaczącą zmianą z punktu widzenia realizującego inwestycję jest zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców. Mówiąc językiem mniej urzędowym – nie ma obowiązku przeprowadzania przetargów. Z przyczyn związanych z COVID – 19 umożliwia się wydłużenie terminów naboru wniosków o przyznanie pomocy  mimo ograniczeń przewidzianych w przepisach rozporządzeń dotyczących poszczególnych działań, w szczególności  operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” .

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono odstępstwa od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin. Mowa tu o wymogu ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin tak zwany „kurs chemizacyjny” oraz o wymogu przeprowadzania okresowego badania sprawności technicznej opryskiwacza.

W gospodarstwach ekologicznych każdego roku przeprowadzana jest przez jednostki certyfikujące kontrol kwalifikująca do uzyskania certyfikatu ekologicznego. W obecnej sytuacji dopuszcza się możliwość przeprowadzenia takiej kontroli przez osoby nie będące inspektorami rolnictwa ekologicznego. Nadal jednak takie osoby muszą spełniać wymagania przewidziane przepisami UE.

Szersze informacje na temat poszczególnych rozwiązań można znaleźć na stronach internetowych ministerstwa rolnictwa.

Źródło:

 • Najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej dla rolnictwa, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najwazniejsze-rozwiazania-tarczy-antykryzysowej-dla-rolnictwa
 • Rozszerzenie rozwiązań Tarczy Antykryzysowej, https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej

MRiRW

 

Skip to content