Zmiany w programach środowiskowych w 2021 roku

paź 7, 2021

Wnioski na realizację działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i działania rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 w 2021 roku należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji E-wniosek Plus.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Istotą działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami, ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich.

Rolnik lub zarządca może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, z tym, że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach (chyba, że będzie to takie samo zobowiązanie przejęte od innego rolnika, wtedy może je kontynuować mimo że zostało podjęte w tym samym roku).

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone nie może być przyznana w przypadku równoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód lub Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie oraz w przypadku realizacji zobowiązania w zakresie działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020.

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (Dz. U. 2021.435) wprowadzone w kampanii 2021 r:

  • Nowe zobowiązania podejmowane od 15 marca 2021 r. w ramach Pakietu 2.Ochrona gleb i wód, Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, oraz Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będą podejmowane na okres 2 lat
  • Nowe zobowiązania w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 oraz Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 podejmowane od 2021r., a także zobowiązania kontynuacyjne tj. podjęte przed 15 marca 2021r. w ramach wszystkich pakietów są realizowane przez okres 5 lat.
  • W przypadku realizacji zobowiązań podejmowanych od 2021r., wariantu 6.1 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, rolnik będzie zobowiązany do uprawiania roślin odmian regionalnych lub odmian amatorskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze z kwalifikowanego materiału siewnego jedynie w pierwszym roku uprawy danej odmiany ( zmiana brzmienia wymogu tak aby wymóg odpowiadał 2 letniemu skróconemu okresowi trwania zobowiązania).

W związku z procedowanymi zmianami PROW 2014-2020, wprowadzenie zmian w rozporządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym dotyczącym aktualizacji stawek płatności, oraz zniesienia degresywności w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (tab. 1) planowane jest w drugiej połowie roku, ale dotyczyły będą wniosków złożonych w kampanii 2021r.

Tab. 1 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne – stawki płatności

Pakiety i warianty Obowiązująca stawka płatności Proponowana stawka płatności Dygresywność
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 486 zł/ha 552 zł/ha Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

100 % stawki –0,10 ha –50 ha,

75% stawki –powyżej 50 ha –100 ha,

60 % stawki –powyżej 100 ha

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów)

450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%)

883 zł/ha

 

 

644 zł/ha

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest gruntów ornych w wysokości:

100 % stawki –0,10 ha –50 ha,

75% stawki –powyżej 50 ha –100 ha,

60 % stawki –powyżej 100 ha,

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych drzew owocowych 1 964 zł/ha 2 031 zł/ha Brak degresywności

Płatność jest przyznawana tylko do sadów

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 Ekstensywne użytkowanie na OSO 600 zł/ha 881 zł/ha  

 

 

 

Brak degresywności

Rycyk, Kszyk, Krwawodziób, Czajka 890 zł/ha 1 027 zł/ha
Wodniczka 1 199 zł/ha 1 389 zł/ha
Dubelt, Kulik Wielki 1 070 zł/ha 1 279 zł/ha
Derkacz 642 zł/ha 739 zł/ha
Łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 1 514 zł/ha
Łąki selernicowe i słonorośla 1 043 zł/ha 1 382 zł/ha
Murawy 1 300 zł/ha 1 503 zł/ha
Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 982 zł/ha
Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 1 114 zł/ha
Torfowiska (wymogi obowiązkowe) 600 zł/ha 775 zł/ha
Torfowiska (wymogi obowiązkowe i uzupełniające). 1 206 zł/ha 1 304 zł/h
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 Łąki trzęślicowe 1 276 zł/ha 1 514 zł/ha Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do trwałych użytków zielonych lub obszarów przyrodniczych w wysokości:

100 % stawki –0,10 ha –50 ha,

75% stawki –powyżej 50 ha –100 ha,

60 % stawki –powyżej 100 ha

Łąki selernicowei słonorośla 1 043 zł/ha 1 382 zł/ha
Murawy 1 300 zł/ha 1 503 zł/ha
Półnaturalne łąki wilgotne 911 zł/ha 982 zł/ha
Półnaturalne łąki świeże 1 083 zł/ha 1 114 zł/ha
Torfowiska (wymogi obowiązkowe) 600 zł/ha 775 zł/ha
Torfowiska (wymogi obowiązkowe i uzupełniające) 1206 zł/ha 1 304 zł/ha
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie Uprawa 750 zł/ha 901 zł/ha Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

100 % stawki –0,10 ha –50 ha,

75% stawki –powyżej 50 ha –100 ha,

60 % stawki –powyżej 100 ha

Wytwarzanie nasion/materiału siewnego 1 000 zł/ha 1 232 zł/ha
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie Zachowanie lokalnych ras bydła 1600 zł/szt. 2 516 zł/szt.  

 

Płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna przysługuje do liczby zwierząt utrzymywanych w jednym stadzie nie większej niż:

➢100 sztuk krów,

➢70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej,

➢100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej,

➢100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Zachowanie lokalnych ras koni 1900 zł/szt. (konie małopolskie i konie wielkopolskie)

1700 zł/szt. (pozostałe rasy)

2284 zł/szt. (konie małopolskie, wielkopolskie i śląskie)

1825 zł/szt. (koniki polskie i konie rasy huculskiej)

2038 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim

Zachowanie lokalnych ras owiec 360 zł/szt. 412 zł/szt.
Zachowanie lokalnych ras świń 1 140 zł/szt. 1 234 zł/szt.
Zachowanie lokalnych raz kóz 580 zł/szt. 811 zł/szt.

 

Działanie Rolnictwo ekologiczne

Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy realizują bądź będą realizować praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007r. Działanie to, oprócz wspierania praktyk środowiskowych, ma przyczynić się do wzrostu rynkowej produkcji ekologicznej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2021.434):

  • okres trwania zobowiązania ekologicznego: 3 lata w przypadku wszystkich zobowiązań podjętych po 14 marca 2021 r.,
  • 5 lat w przypadku wszystkich zobowiązań podjętych przed 15 marca 2021 r. (kontynuacyjnych).
  • Wymóg dodatkowy dla Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – uprawa pomidorów z rozsady a nie z siewu ( zgodnie z ustawą o nasiennictwie Dz. U. z 2021 r. poz. 129). Minimalna obsada to 20 000 szt./ha.
  • wysokość stawek płatności w działaniu Rolnictwo ekologiczne (tab. nr.2)

Tab. nr. 2 Proponowane stawki płatności dotyczące działania Rolnictwo ekologiczne

Nazwa i nr pakietu/wariantu Proponowania stawka w 2021r. Było
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji 1 475 zł/ha 1 137 zł/ha
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji 2 249 zł/ha 1 557 zł/ha
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji 1 673 zł/ha 1 325 zł/ha
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji 2 591 zł/ha 1 882 zł/ha
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji 2 239 zł/ha 1 882 zł/ha
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji 1 025 zł/ha 790 zł/ha
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji 1 100 zł/ha 926 zł/ha
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji 631 zł/ha 535 zł /ha
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji 1 190 zł/ha 932 zł/ha
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji 1 446 zł/ha 1 310 zł/ha
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji 1 673 zł/ha 1 325 zł/ha
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 756 zł/ha 1 501 zł/ha
Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji 1 960 zł/ha 1 501 zł/ha
Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji 1 025 zł/ha 660 zł/ha
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji 764 zł/ha 658 zł/ha
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji 631 zł/ha 535 zł/ha

Złagodzone podejście od 2021 r. – zmniejszenie płatności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej o 40%, będzie dotyczyło tylko płatności w ramach tego zobowiązania, dla którego rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, a nie jak dotychczas całej płatności ekologicznej.

W związku z wprowadzonymi zmianami konieczna jest konsultacja z doradcą rolnośrodowiskowym w celu doboru najlepszych rozwiązań tj. pakietów i wariantów dla gospodarstwa oraz sporządzenia/aktualizacji planu działalności rolnośrodowiskowej.

Źródło:

  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2021.435).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2021.434)

Gabriela Włostowska

Skip to content