Zmiany w działaniu Rolnictwo Ekologiczne PROW 2014 -2020 od 2023 roku oraz zasady łączenia płatności ekologicznych na jednej powierzchni z ekoschematami PS WPR

mar 22, 2023

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2023 wprowadza zmiany dotyczące działania Rolnictwo Ekologiczne PROW 2014-2020 oraz wprowadza zasady łączenia płatności ekologicznych na jednej powierzchni z ekoschematami PS WPR.

1.Podwyższenie stawek płatności w ramach wszystkich pakietów i wariantów działania

Stawki płatności proponowane od 2023r. są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2022 roku

Stawki płatności w ramach działania Rolnictwo Ekologiczne PROW 2014-2020 będą takie same jak w przypadku nowego działania od 2023 roku Interwencji–Rolnictwo Ekologiczne PSWPR. Stawki będą się kształtowały na poziomie przedstawionym w poniższej tabeli:

 

  1. Wprowadza się nowy pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno- zwierzęcą

Wprowadzony pakiet ma pośrednio wspierać produkcję zwierzęcą, głównymi wymogami jest obsada zwierząt na poziomie od 0,5 do 1,5 DJP/ ha wszystkich użytków rolnych w gospodarstwie.

Wsparcie ma wynosić do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w kwocie 573 zł/ ha

Warunkiem otrzymania tej płatności jest posiadanie przez rolnika lub jego żonę zwierząt gospodarskich w okresie od 15 marca do dnia 14 marca roku następnego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznych.

Do płatności kwalifikują się następujące gatunki zwierząt: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie.

Jak widać zmian jest niewiele, ale należy jeszcze zwrócić szczególną uwagę na łączenie „starych „ płatności ekologicznych z nowymi działaniami, jakimi są od 2023 roku Ekoschematy.

Do powierzchni, do których przysługują płatności ekologiczne będzie można ubiegać się także o płatności w ramach:

 1.Ekoschematu-Rolnictwo węglowe i zarządzania składnikami odżywczymi, w którym znajdują się następujące praktyki:

-Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe (z wyłączeniem gruntów z uprawami na tzw. nawóz zielony w danym roku);

-Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia;

-Zróżnicowana struktura upraw;

-Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji;

-Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo;

-Wymieszanie słomy z glebą.

  1. Ekoschematu – Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

Ekoschematami, które nie będziemy mogli łączyć na jednej powierzchni z płatnościami ekologicznymi będą:

Ekoschemat-Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi z praktykami:

– Ekstensywne użytkowanie TUZ;

– Uprawa uproszczona

Ekoschemat -Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji

Ekoschemat -Biologiczna ochrona upraw

Ekoschemat – Obszary z roślinami miododajnymi

Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne w ramach działania Rolnictwo ekologiczne będzie mógł realizować w gospodarstwie również zobowiązanie ekologiczne w ramach Rolnictwa ekologicznego PS WPR, lecz na innych powierzchniach.

W przypadku jednoczesnej realizacji w gospodarstwie zobowiązania Ekologicznego PROW 2014-2020 z zobowiązaniem Ekologicznym PS WPR 2023-2027 zobowiązania te nie mogą być objęte tym samym planem działalności ekologicznej. Dla zobowiązania Ekologicznego PS WPR musimy sporządzić oddzielny plan działalności.

Jeśli chodzi z kolei o rejestr działalności ekologicznej to zarówno zobowiązanie ekologiczne PROW 2014-2020 jak i zobowiązanie ekologiczne PS WPR mogą być objęte tym samym rejestrem działalności.

                                                                                             Mauryc Krzysztof

 Literatura

  1. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  2. Strony internetowe : www.arimr.gov.pl , www.topagrar.pl, www.agropolska.pl
Skip to content