Rozpoczęcie podjęcia zobowiązania rolnośrodowiskowego lub ekologicznego

sty 24, 2022

Aby rozpocząć zobowiązanie w zakresie Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego lub Działania Rolnictwo Ekologiczne, należy w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów spełnić określone warunki.
Należy opracować plan działalności rolnośrodowiskowej lub plan działalności ekologicznej. Sporządza go uprawniony doradca rolnośrodowiskowy. W przypadku pakietów przyrodniczych dotyczących cennych siedlisk i zagrożonych gatunków ptaków wymagana jest dokumentacja przyrodnicza, stanowiąca szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego lub siedliska lęgowego ptaków. Taką dokumentację sporządza ekspert przyrodniczy, w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji danego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego (pakiety 4 i 5, z wyłączeniem wariantu 4.7.).
W przypadku Działania Rolnictwo Ekologiczne, należy dokonać wyboru jednostki certyfikującej. Jednostki upoważnione są do przeprowadzania kontroli, wydawania i w razie konieczności cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego. Aktualnie jednostek mających upoważnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w kraju trzynaście. Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, udostępnionym na stronie internetowej Inspekcji. Po wpłynięciu poprawnego zgłoszenia Jednostka Certyfikująca wysyła do producenta potwierdzenie objęcia gospodarstwa systemem kontroli. Rolnik otrzymuje również od jednostki takie dokumenty jak, opis gospodarstwa, plan produkcji roślinnej, plan produkcji zwierzęcej, rejestry. Po odesłaniu wypełnionych formularzy inspektorzy jednostek certyfikujących przeprowadzają kontrolę w gospodarstwach w okresie od maja do września. Po dwóch latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty ekologiczne z upraw roślin jednorocznych, po trzech latach okresu konwersji można uzyskać certyfikat na produkty ekologiczne z roślin wieloletnich, w tym sadowniczych. Chcąc skorzystać z Działania rolno środowiskowo-klimatycznego lub Działania Rolnictwo ekologiczne nie należy zwlekać czekając do ostatnich dni terminu kiedy to składane są wnioski o przyznanie płatności obszarowych, lecz zaleca się konsultację z doradcą rolnośrodowiskowym lub ekspertem przyrodniczym dużo wcześniej.

Źródło:
https://www.gov.pl/web/ijhars/jednostki-certyfikujace
https://www.gov.pl/web/arimr/ujednolicone-rozporzadzenia-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi–dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne-objetego-programem-rozwoju-obszarow-wiejskich-na-lata-2014-2020

Dariusz Karwowski

Skip to content