Najważniejsze zmiany w działaniu rolnictwo ekologiczne wprowadzone w 2016

kwi 11, 2016

W dniu 15 marca br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/343/1.

Wprowadzone zmiany miały na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolnika i wprowadzenie rozwiązań, wynikających ze specyfiki prowadzenia gospodarstwa w systemie rolnictwa ekologicznego:

1. Wprowadzono dodatkowe praktyki sprzyjające wzbogacaniu materii organicznej gleby.

W 5-letnim okresie zobowiązania na działce rolnej będzie można zastosować jedną z praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby, a w ciągu roku rośliny przeznaczone na nawóz zielony nie będą mogły zajmować więcej niż 25% powierzchni gruntów ornych objętych zobowiązaniem. Dotyczy to:

a) roślin bobowatych grubonasiennych i gorczycy białej wykorzystywanych na nawóz zielony bez konieczności spełnienia warunku wytworzenia produktu ekologicznego uprawianych w ramach Pakietu 1.i pakietu 7. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.

b) roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym przez 2 lata bez spełnienia warunku posiadania zwierząt deklarowanych w ramach Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.

2. Rozszerzono listę roślin wspieranych w ramach pakietów 1. i 7. Uprawy rolnicze o cykorię siewną, owies szorstki, pszenżyto jare i ozime, mieszankę zbożową oraz mieszankę strączkowo-zbożową, w ramach pakietów 2. i 8. Uprawy warzywne o dynię piżmowa, cykorię warzywną, w pakiecie 3. i 9. Uprawy zielarskie dodano: drapacz lekarski, prawoślaz lekarski, ruta zwyczajna i szanta zwyczajna; oraz w pakiecie 5 i 11. Uprawy paszowe: lędźwian siewny i owies nagi.

3. Dla upraw wieloletnich wprowadzono wymóg uprawy tych roślin zgodnie z przepisami o nasiennictwie.

W ramach Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – dla esparcety siewnej, komonicy zwyczajnej, koniczyny białej, koniczyny czerwonej, koniczyny krwistoczerwonej, koniczyny perskiej, traw w siewie czystym wsparcie uzależniono od uprawy tych roślin zgodnie z przepisami o nasiennictwie i poddawaniu materiału siewnego pochodzącego z tych upraw ocenie na podstawie tych przepisów.

Warunek ten będzie weryfikowany na podstawie: świadectwa oceny laboratoryjnej materiału siewnego pochodzącego z tych upraw lub informacji o dyskwalifikacji partii materiału siewnego pochodzącego z tych upraw po ocenie laboratoryjnej, wydanych na podstawie przepisów o nasiennictwie, lub oświadczenia o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej – w pierwszym roku uprawy tej rośliny.

W ramach przepisów przejściowych rolnik, którzy rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego w 2015 r. i nadal na tych samych gruntach uprawia w/w rośliny, w roku 2016 może otrzymać płatność w ramach pakietu 1. i 7.

4. W pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji odstąpiono od możliwości pozostawienia na gruncie rozdrobnionej biomasy oraz wprowadzono całoroczny wypas danieli, jeleni szlachetnych i jeleni sika.

5. Uproszczono sposób deklarowania we wniosku upraw objętych zobowiązaniem ekologicznym, przy czym dopuszczono sposób wypełniania wniosku jak w 2015 roku.

Zmiana polega na tym, że we wniosku deklaruje się tylko powierzchnie działek rolnych ze wskazaniem realizowanych na tych działkach pakietów lub wariantów. Powyższa zasada nie dotyczy: roślin, które mogą być uprawiane jedynie na materiał siewny zgodnie z przepisami ustawy o nasiennictwie, roślin uprawianych w ramach praktyk sprzyjających wzbogacaniu materii organicznej gleby (na zielony nawóz), roślin dwuletnich, roślin sadowniczych, mieszanek wieloletnich traw albo mieszanek wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi,

6. Wprowadzono możliwość deklarowania sadów mieszanych (tzw. uprawa wielogatunkowa). „Uprawa wielogatunkowa” – co najmniej dwa gatunki roślin w ramach tego samego wariantu lub w ramach różnych wariantów (tj. w ramach wariantów 4.1.1./4.2. albo 10.1.1./10.2.) uprawiane na danej działce rolnej, które zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Musi być spełniony wymóg obsady drzew/krzewów Stawka płatności odpowiednio dla wariantu 4.2. i 10.2. (tj. stawka płatności dla ekstensywnych upraw sadowniczych).

7. Wprowadzono możliwość dokonania zmiany zadeklarowanej rośliny na inną roślinę po terminie składania wniosków, ale do momentu poinformowania rolnika przez ARiMR o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub o jakichkolwiek niezgodnościach w tym wniosku.

8. Rolnik ekologiczny uczestniczący w działaniu „Rolnictwo ekologiczne” nie będzie już musiał prowadzić dwóch odrębnych rejestrów, tj. jednego, którego obowiązek prowadzenia wynika z przepisów rozporządzenia ekologicznego oraz drugiego na potrzeby jednostek certyfikujących.

9. Dostosowano obowiązujące przepisy w taki sposób, aby kwestia powtarzalności uchybień była stosowana jednoznacznie zgodnie z przepisami prawa unijnego, dotyczącymi stosowania zmniejszeń lub zwrotów płatności w przypadku ponownego stwierdzenia tego samego uchybienia (art. 35 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014).

Małgorzata Wróblewska

Skip to content