Zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego możliwe w 2014 roku

mar 20, 2014

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone obejmuje wszystkie grunty rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe realizowane w ramach wariantu 2.3 lub 2.4 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne obejmuje działki rolne użytkowane jako trwałe użytki zielone zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objęte obszarem zatwierdzonym.

Zmiany jakie mogą wprowadzić beneficjenci programu w 2014 roku

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

W ramach pakietu można zwiększyć lub zmniejszyć obszar realizacji pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;

Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne

W ramach pakietu możliwa jest:

 • zmiana wariantu 2.1 i 2.2 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub odpowiednio 2.4 tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi (5 lat)
 • można też w ramach płodozmianu zmieniać miejsce uprawy roślin, zmienić uprawę i jej obszar z wyjątkiem upraw sadowniczych. jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, a całkowity obszar, na którym są realizowane wymienione warianty, nie ulegnie zmianie;

Pakiet 4 i 5 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 i/lub Pakiecie 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Możliwa jest zmiana w programach rolnośrodowiskowych rozpoczętych w 2012 i 2013 roku (o ile beneficjenci z 2012 roku nie dokonali w 2013 roku zmian) poprzez:

 • jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania , na którym to zobowiązanie jest realizowane w pakiecie 4 i/lub pakiecie 5;
 • jednorazowe dodanie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 4 i/lub pakiecie 5.

Uwaga!
Począwszy od 15 marca 2015 roku nie można dokonywać zmian zobowiązań, podjętych przed 15 marca 2014, w zakresie wariantu 4.1 pakietu 4 polegających na:

 • jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru gruntów, na których to zobowiązanie jest realizowane;
 • jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji zobowiązania, tego wariantu

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie Pakietu 6 może ulec zmianie ze względu na:

 • jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni, na której zobowiązanie w zakresie pakietu 6 jest realizowane;
 • jednorazowe dodanie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 6;
 • zmianie, na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach: wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu 6 bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 • zwiększenielub zmniejszenie liczby zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:
  – pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011r.;

Rolnik może dokonać też zastąpienia zwierząt uczestniczących w programie. Zastąpienia dokonuje w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia. O dokonanym zastąpieniu rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia:

 • rolnika,
 • podmiotu prowadzącego księgi hodowlane w przypadku klaczy, loch i owiec matek,
 • podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych w przypadku krów, klaczy i owiec matek
  – zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono

Pakiet 8. Ochrona gleb i wód

 • zmiana zobowiązania, na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, ze względu na zmianę miejsca uprawy roślin lub zmiany uprawianej rośliny w ramach wariantów Pakietu 8, bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane
 • zmiana wariantu Pakietu 8 na inny wariant tego pakietu

Czynności jakie musi wykonać rolnik przy zmianie zobowiązania rolnośrodowiskowego

W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zmianę wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmianę do planu działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej. W roku 2014 zmianę należy wprowadzić do 9 czerwca.

Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

Małgorzata Wróblewska

Skip to content