Zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego możliwe w 2013 roku

mar 21, 2013

Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w trakcie jego realizacji nie podlega zmianie, chyba że zmiana ta polega na:

1) jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane, w zakresie Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 lub Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (dotyczy rolników z 20011 i 2012roku)

2) jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów Pakietu 4 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000, 5 Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000, Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie lub Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (dotyczy rolników z 20011 i 2012roku);

3) zamianie pakietu 3.1.2 realizowanego na pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000

4) zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza;

5) zmianie, na wszystkich gruntach rolnych (działkach rolnych) zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, miejsca uprawy roślin lub zmianę rośliny  w ramach:

  • wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne;
  • wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego Pakietu 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie,
    – bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane.
  • wariantów Pakietu 8 Ochrona gleb i wód
    – bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane.

6) zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana:

  • pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub
  • płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. – w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r.;

7) zmianie wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego lub ósmego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne na inny z tych wariantów;

8) zmianie wariantu pierwszego lub drugiego Pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty tego pakietu, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi;

9) zmianie wariantu Pakietu 8 Ochrona gleb i wód na inny z wariantów tego pakietu.

Czynności jakie musi wykonać rolnik przy zmianie zobowiązania rolnośrodowiskowego.

W przypadku zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego zmianę wprowadza się w planie działalności rolnośrodowiskowej. Zmieniony plan działalności rolnośrodowiskowej sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin, w jakim składa się wnioski o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale podmiotu prowadzącego działalność w zakresie doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania płatności rolnośrodowiskowej.

Zmianę zobowiązania rolnośrodowiskowego zgłasza się kierownikowi biura powiatowego Agencji we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie rolnośrodowiskowe.

Małgorzata Wróblewska

Skip to content