Podstawowe wymagania na potrzeby programu rolnośrodowiskowego 2007 – 2013

lip 13, 2011

MINIMALNE NORMY UTRZYMYWANIA GRUNTÓW ROLNYCH W DOBREJ KULTURZE ROLNEJ:

 • W przypadku gruntów ornych – jest prowadzona na nich uprawa roślin lub ugorowanie, przy czym pszenica, żyto, jęczmień i owies nie mogą być uprawiane na tej samej powierzchni w ramach działki ewidencyjnej dłużej niż 3 lata
 • Na gruntach ugorowanych przeprowadzono koszenie lub zabiegi uprawowe zapobiegające występowaniu i rozprzestrzenianiu chwastów, co najmniej raz w roku w terminie do 31 lipca.
 • W przypadku łąk i pastwisk objętych działaniami rolnośrodowiskowymi okrywa roślinna jest koszona i usuwana w terminie określonym w Planie działań rolnośrodwiskowych, jednak nie później niż do dnia 31 października.(w przypadku pozostałych łąk i pastwisk okrywa roślinna jest koszona i usuwana co najmniej raz w roku, w terminie do dnia 31 lipca lub są na nich wypasane zwierzęta w okresie wegetacyjnym traw.
 • Powierzchnia stanowiąca 40% gruntów ornych gospodarstwa rolnego położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną powinna pozostawać pod okrywą roślinną od dnia 1 grudnia do 15 lutego (dotyczy wyłącznie obrębów wskazanych w załączniku do rozporządzenia w sprawie minimalnych norm).

Grunty rolne, uznaje się za utrzymane zgodnie z normami, jeżeli:

 • grunty nie są porośnięte drzewami lub krzewami za wyjątkiem:
  • o pojedynczych drzew i krzewów, jeżeli nie wpływają one na prowadzoną na tych
   gruntach produkcję roślinną, a ich liczba nie przekracza 50 sztuk na hektar;
   o drzew i krzewów niepodlegających wycięciu zgodnie z przepisami o ochronie
   przyrody;
  • o drzew i krzewów mających znaczenie dla ochrony wód i gleb,
  • na gruntach prowadzona jest plantacja wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do wyplatania;
 • na gruntach znajdują się plantacje zagajników o krótkiej rotacji;
 • znajdują się oczka wodne w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2, rowy, nieutwardzone drogi
  dojazdowe wydzielone w obrębie działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty,
  ściany tarasów, których szerokość w obrębie działki rolnej nie przekracza 2 m i
  które nie stanowią odrębnej działki ewidencyjnej;

Plantacje zagajników o krótkiej rotacji oraz wieloletnie plantacje trwałe (z wyjątkiemgruntów, na których są prowadzone plantacje wierzby (Salix sp.) wykorzystywanej do
wyplatania) są:

 • utrzymywane w stanie niezachwaszczonym,
 • ich zbiór następuje w cyklu maksymalnie: ośmioletnim – dla plantacji zagajników o
 • krótkiej rotacji oraz czteroletnim – dla wieloletnich plantacji trwałych,są położone:
  a) 1,5 m od granicy sąsiedniej działki gruntu, na której założona została taka
  plantacja lub użytkowanej jako grunt leśny,
  b) 3 m od granicy sąsiedniej działki gruntu użytkowanej w inny sposób niż
  określony w punkcie a.
 • W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° grunty te nie powinny być wykorzystywane pod uprawę roślin wymagających utrzymywania redlin wzdłuż stoku lub utrzymywane jako ugór czarny.
 • W przypadku gruntów ornych położonych na stokach o nachyleniu powyżej 20° wykorzystywanych pod uprawę roślin wieloletnich powinna być utrzymywana okrywa roślinna lub ściółka w międzyrzędziach albo uprawa powinna być prowadzona metodą tarasową.
 • Zabrania się wypalania gruntów rolnych.
 • Zabrania się wykonywania zabiegów uprawowych ciężkim sprzętem rolniczym w okresie wysycenia profilu glebowego wodą.
 • Rolnik przekształcił trwałe użytki zielone lub ich część bez zgody Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, o której mowa w art. 28 ust.1. ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
 • Rolnik nie przekształcił trwałych użytków zielonych zgodnie z art. 28 ust.6 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W przypadku, gdy rolnik nie utrzymuje gruntów zgodnie z normami lub nie przestrzega

WYMOGI PODSTAWOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA (SMR)

Wymogi w zakresie ochrony dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

 • Zakaz umyślnego chwytania lub zabijania ptaków podlegających ochronie
 • Zakaz umyślnego niszczenia gniazd lub płoszenia ptaków objętych ochroną
 • Zakaz umyślnego zrywania, zbierania i niszczenia roślin objętych ochroną.
 • Zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych oraz trzcinowisk i szuwarów

Wymogi w zakresie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez niektóre substancje niebezpieczne

 • Miejsca składowania substancji niebezpiecznych dla środowiska zabezpieczają przed bezpośrednim lub pośrednim wprowadzaniem tych substancji do wody gruntowej. Środki ochrony roślin są przechowywane w magazynie lub innym wydzielonym miejscu.
 • Opakowania po substancjach niebezpiecznych przechowywane są w sposób zabezpieczający przed  wprowadzaniem substancji szkodliwych do wód gruntowych.
 • Wszystkie znajdujące się aktualnie w magazynie (miejscu składowania) środki ochrony roślin posiadają etykiety producenta i są przechowywane w oryginalnych opakowaniach zgodnie z etykietą-instrukcją.

Wymogi w zakresie ochrony środowiska, w szczególności gleby w przypadku wykorzystania osadów ściekowych

 • Posiadanie wyników analizy zastosowanego komunalnego osadu ściekowego dostarczone przez wytwórcę osadu oraz dokumentu wydanego przez wytwórcę osadów potwierdzającego taką ilość dostarczonych osadów, która wynika z określonych, zastosowanych dawek w gospodarstwie
 • Posiadanie wyników analizy gleby, na której był/jest stosowany komunalny osad ściekowy, wykonanych bezpośrednio przed zastosowaniem osadu ściekowego (na zawartość metali ciężkich, pH, fosforu).

Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych:

 • na obszarach objętych prawnymi formami ochrony: parki narodowe, rezerwaty przyrody,
 • parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ochronnych zbiorników wód podziemnych
 • w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków
 • na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności
 • na gruntach o dużej przepuszczalności (piaski luźne i słabo-gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie), jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu
 • na glebach o pH mniejszym niż 5,6.
 • na łąkach i pastwiskach
 • na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych;
 • na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem;
 • na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa (nie dotyczy drzew owocowych); w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym
 • podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi;

Wymogi w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

 • Kiszonki są właściwie zabezpieczone przed wyciekiem soków do gruntu.
 • Nawozy naturalne w postaci stałej stosowane są pogłównie tylko na użytkach zielonych i wieloletnich uprawach polowych.

Wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Posiadacz zwierząt ma nadany numer identyfikacyjny producenta.
 • Nadany jest numer siedziby stada.
 • Wpisy w księdze rejestracji dokonywane są bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.
 • Korekty wpisów umożliwiają odczyt zmienianego wpisu
 • W przypadku prowadzenia księgi rejestracji w postaci elektronicznej dokonywane są wydruki zgromadzonych danych przynajmniej co 6 miesięcy
 • Obowiązek przechowywania danych zawartych w księdze rejestracji przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła są oznakowane zgodnie z przepisami
 • W siedzibie stada wszystkie sztuki bydła posiadają paszport
 • Posiadacz zwierząt prowadzi spis owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy
 • W siedzibie stada wszystkie zakupione świnie są właściwie oznakowane, tzn. Posiadają założony na lewej małżowinie usznej kolczyk z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego albo duplikat kolczyka lub wytatuowany numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego

WYMOGI W ZAKRESIE OGÓLNYCH ZASAD DOTYCZĄCYCH ZDROWIA

 • W gospodarstwie prowadzona jest Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich zgodnie z obowiązującym wzorem
 • Ewidencja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 3 lata od daty ostatniego wpisu
 • Zakaz podawania zwierzętom  gospodarskim związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w innym celu niż leczenie zwierząt.
 • Przestrzegany jest okres karencji dla podawanych weterynaryjnych środków leczniczych lub innych leków, których podawanie jest dozwolone.

Wymogi w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Zakaz skarmiania zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego i wytopionym tłuszczem przeżuwaczy (z wyjątkiem skarmiania tłuszczy pochodzących od przeżuwaczy, które zostały uznane za zdatne do spożycia przez człowieka).
 • W przypadku podejrzenia lub wystąpienia choroby zakaźnej – zgłoszenie tego odpowiednim władzom.
 • W  przypadku podejrzenia choroby u zwierzęcia – działanie zgodnie z wymogami dotyczącymi chorób zakaźnych – podejrzane zwierzęta nie są przemieszczane

Wymogi w zakresie ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego
Higiena pasz

 • Podmiot działający na rynku pasz dokonuje zgłoszenia prowadzonej działalności w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu, dystrybucji pasz do Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja potwierdzająca rodzaj i pochodzenie pasz stosowanych w żywieniu zwierząt.
 • W gospodarstwie prowadzona jest dokumentacja dotycząca produkcji pasz
 • Pasze są przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, w warunkach zapewniających zachowanie ich jakości oraz w sposób zabezpieczający przed:
  • zakażeniem drobnoustrojami, grzybami i skutkami ich oddziaływania
  • przedostawaniem się do nich zwierząt i  szkodników
  • wilgocią i innymi czynnikami, które mogą pozbawić je wartości albo wytworzyć produkty
  • szkodliwe dla zdrowia zwierząt i ludzi oraz środowiska
 • Pasze przechowywane są z dala od substancji chemicznych oraz innych produktów nie nadających się do spożycia przez zwierzęta.
 • Urządzenia, sprzęt, środki transportu wykorzystywane podczas produkcji, przetwarzania, sortowania, pakowania, przechowywania i transportowania pasz są utrzymane w czystości, czyszczone przed użyciem oraz, jeśli to konieczne po oczyszczeniu, poddane odpowiedniej dezynfekcji powierzchni.
 • Miejsca przechowywania pasz są regularnie czyszczone i dezynfekowane.
 • Sposób przechowywania i system dystrybucji pasz w gospodarstwie zapewnia zadawanie właściwych pasz zwierzętom, dla których są one przeznaczone.
 • Pasze lecznicze oddzielone są od pasz nie posiadających właściwości leczniczych.
 • Załadunek i przewóz pasz odbywa się w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem substancjami i ciałami obcymi oraz uszkodzeniem mechanicznym, zabezpieczenie przed działaniem wysokiej i niskiej temperatury, światła i wilgotności oraz innych czynników atmosferycznych
 • Woda przeznaczona do pojenia zwierząt i procesów technologicznych jest należytej jakości, dostosowanej do wymagań zwierząt (aktualne zaświadczenie o jakości wody).

Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego

 • W gospodarstwie znajduje się dokumentacja potwierdzająca jakość materiału siewnego, nasadzeniowego wykorzystywanego do produkcji żywności.
 • W gospodarstwie jest prowadzona dokumentacja sprzedaży lub kupna.
 • Pomieszczenia do przechowywania produktów pochodzenia roślinnego wykorzystywanych do produkcji żywności są utrzymane w czystości.
 • Produkty pochodzenia roślinnego są przechowywane w warunkach zapewniających zachowanie ich jakości oraz w sposób zabezpieczający przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych i organizmów szkodliwych.
 • Środki chemiczne do czyszczenia i dezynfekcji posiadają odpowiedni atest oraz są stosowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta
 • Woda używana do celów technologicznych spełnia wymogi wody zdatnej do picia.

 

Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

 • W gospodarstwie prowadzona jest dokumentacja sprzedaży/kupna.
 • W  gospodarstwie, z którego zwierzęta lub środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego są wprowadzane na rynek, znajdują się:
  • wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • wydzielone miejsce do składowania obornika;
  • miejsce zapewniające właściwe warunki do przetrzymywania produktów leczniczych weterynaryjnych, zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;
  • odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowego użycia w gospodarstwie;
  • maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wjazdów do gospodarstwa w przypadku wystąpienia zagrożenia epizootycznego
  • środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.
 • Budynki, w których utrzymywane są zwierzęta są:
 • zabezpieczone przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie;
 • utrzymywane w czystości
 • Przy wejściach do budynków, w których utrzymywane są zwierzęta,  znajdują  się tablice z napisem „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko przeznaczone do obrotu

 • Krowy należą do stada uznanego za wolne od gruźlicy i brucelozy.
 • Krowy nie wykazują jakichkolwiek objawów chorób zakaźnych, przenoszonych na człowieka za pośrednictwem mleka.
 • Krowy są w dobrym stanie zdrowia, nie są osłabione żadnym widocznym zaburzeniem i nie chorują na żadną infekcję układu rodnego z wydzielinami, zapalenie jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalne zapalenie wymion
 • Krowy nie mają ran wymion, które mogłyby zakazić mleko.
 • Krowy nie są leczone substancjami niebezpiecznymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka chyba, że mleko podlega ustalonej karencji
 • Osoby dojące krowy oraz mające kontakt z mlekiem posiadają aktualne wyniki badań lekarskich.
 • Przegląd i atest dojarki (dokumentacja i ostatnie badanie).
 • Dokumentacja badań wody (w przypadku gdy woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych posiadanie procedury postępowania z taką wodą oraz stosowanie do mycia i dezynfekcji sprzętu, urządzeń i wymion wody wyłącznie po przegotowaniu).
 • W gospodarstwie są zachowane warunki higieniczno-sanitarne podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka przeznaczonego do obrotu.

HIGIENA PRODUKCJI JAJ

 • Jaja do czasu sprzedaży przechowywane są w miejscu suchym i czystym
 • Do czasu sprzedaży jaja chronione są przed obcym zapachem.
 • Do czasu sprzedaży jaja chronione są przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Jaja przechowywane i transportowane są w temperaturze zapewniającej optymalne zachowanie ich wartości higienicznych (najlepiej w stałej
 • Jaja sprzedawane są jak najszybciej od dnia ich zniesienia (tak aby zagwarantować, że zostaną przekazane konsumentowi ostatecznemu przed upływem 21 dnia od ich zniesienia).

WYMOGI W ZAKRESIE DOBROSTANU ZWIERZĄT

 • W gospodarstwie stosowane są tylko dozwolone technologie chowu i hodowli zwierząt.
 • Osoby obsługujące zwierzęta posiadają odpowiednią wiedzę/kwalifikacje
 • Zwierzęta gospodarskie (poza cielętami) są doglądane minimum 1 raz dziennie.
 • W gospodarstwie znajduje się system oświetleniowy pozwalający na doglądanie zwierząt o każdej porze
 • Zwierzęta gospodarskie otrzymują paszę dostosowaną do ich potrzeb.
 • Zwierzęta mają zapewniony dostęp do wystarczającej ilości wody.
 • Zwierzęta utrzymywane grupowo mają zapewniony jednoczesny dostęp do pasz.
 • Zwierzęta w pomieszczeniach inwentarskich karmione są minimum raz dziennie.
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia wykonane są z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i ludzi.
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia jest czyszczony i dezynfekowany regularnie
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia jest w dobrym stanie technicznym i sanitarnym
 • Sprzęt i urządzenia do karmienia i pojenia są skonstruowane i rozmieszczone tak, że zapobiegają zanieczyszczaniu  znajdującej  się w nich paszy lub wody.
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są utrzymywane w czystości
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są zbudowane z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt i lu dzi.
 • Budynki i pomieszczenia inwentarskie są zbudowane tak, że nie ma żadnych elementów wystających, ostrych itp. powodujących zranienie lub cierpienie zwierząt.
 • Podłogi, na których przebywają zwierzęta są gładkie, nie śliskie, stabilne i równe
 • Miejsce, w którym odpoczywają/leżą  zwierzęta jest wygodne, suche i czyste
 • Zwierzęta utrzymywane grupowo maja możliwość jednoczesnego odpoczynku/leżenia
 • Zwierzęta przebywające w pomieszczeniach mają zapewnione oświetlenie naturalne lub sztuczne.
 • W pomieszczeniach inwentarskich stosowany jest system wentylacji grawitacyjnej
 • W pomieszczeniach inwentarskich stosowany jest system wentylacji mechanicznej.
 • W gospodarstwie zapewniony jest system wentylacji awaryjnej
 • W gospodarstwie zapewniony jest system alarmowy/ostrzegawczy w razie awarii wentylacji mechanicznej
 • System alarmowy/ostrzegawczy jest regularnie sprawdzany
 • W pomieszczeniu inwentarskim  poziom stężenia CO2, NH3 i H2S nie jest szkodliwy dla zdrowia zwierząt
 • W pomieszczeniu inwentarskim czyni się starania by zminimalizować obecność kurzu
 • Zabiegi lekarsko-weterynaryjne wykonywane są wyłącznie przez osoby uprawnione
 • Na zwierzętach nie wykonuje się zbiegów powodujących ich długotrwałe zranienie i cierpienie.
 • W gospodarstwie istnieje możliwość „izolowania” zwierząt chorych, słabszych.
 • Zwierzęta gospodarskie mają zapewnioną swobodę ruchów.
 • Zwierzęta gospodarskie utrzymywane w systemie otwartym mają zapewnione schronienie przed drapieżnikami, złymi warunkami atmosferycznymi oraz dostęp do wody.

DODATKOWE WYMOGI OCHRONY CIELĄT

 • Cielęta utrzymywane w pomieszczeniu inwentarskim doglądane są minimum 2 razy dziennie
 • Cielęta w pomieszczeniach inwentarskich karmione są minimum 2 razy dziennie.
 • Cielęta odsadzone utrzymywane w systemie otwartym doglądane są minimum 1 razy dziennie
 • Nowonarodzone cielęta otrzymują siarę najpóźniej w ciągu 6 godzin po urodzeniu.
 • Dieta cieląt zabezpiecza ich potrzeby w zakresie ilości włókna i żelaza.
 • Miejsce do leżenia dla cieląt do 2 tygodnia życia ma wyściółkę
 • Cielęta utrzymywane grupowo mają zapewnione minimalne powierzchnie zgodnie z wymogami.
 • Na ciele cieląt nie ma oznak długotrwałego ich wiązania oraz przestrzega się zakazu zakładania kagańców.

DODATKOWE WYMOGI OCHRONY ŚWIŃ

 • Miejsce do leżenia dla prosiąt ma wyściółkę.
 • Świnie mają zapewnione oświetlenie na poziomie minimum 40 lx przez 8 godzin dziennie.
 • W pomieszczeniach dla świń ciągły hałas nie przekracza 85 dB.
 • W gospodarstwie loszki hodowlane i lochy pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu  a 1 tygodniem przed wyproszeniem utrzymywane są grupowo
 • Minimalne powierzchnie dla poszczególnych grup świń utrzymywanych grupowo są zapewnione
 • W gospodarstwie loszki hodowlane i lochy pomiędzy 4 tygodniem po pokryciu a 1 tygodniem przed wyproszeniem utrzymywane są pojedynczo ponieważ w gospodarstwie: jest mniej niż 10 sztuk loch i loszek
 • w gospodarstwie jest okres przejściowy do 31.12.2012.
 • Knury zarodowe maja zapewnioną, co najmniej minimalną (6 lub 10 m2/szt.) powierzchnię kojca.
 • Kojec knura jest usytuowany w sposób pozwalający mu na widzenie, słyszenie i wąchanie innych świń.
 • W gospodarstwie w celu zapobieżenia agresji świń utrzymywanych grupowo zapewnia się m.in.:
  • materiały manipulacyjne;
  • grupy zwierząt wyrównane pod względem wieku i wagi;
  • jednoczesny dostęp do paszy;
  • pasze objętościowe zapewniające poczucie sytości
  • eliminację z grupy zwierząt wyjątkowo agresywnych
 • Lochy i loszki prośne oraz samice z prosiętami mają zapewnione:
  • odrobaczenie;
  • oczyszczone z pasożytów kojce;
  • wyczyszczone i ewentualnie zdezynfekowane kojce;
  • materiały do budowy gniazda najpóźniej na 1 tydzień przed wyproszeniem;
  • na czas proszenia – odpowiednią ilość miejsca.
 • Prosięta nie są odsadzane przed upływem 28 dni, jeśli nie zagraża to zdrowiu i życiu maciory albo prosiąt, a  prosięta odsadzone w wieku przynajmniej 21 dni są przeniesione do wyspecjalizowanego, oczyszczonego i zdezynfekowanego pomieszczenia.
 • Prosięta przebywające w kojcu z maciorą są zabezpieczone przed przygnieceniem przez maciorę
 • W gospodarstwie świnie nigdy nie są wiązane i pętane.
 • Świnie utrzymywane w pomieszczeniach nie mają zadrutowanych / zakolczykowanych nosów

Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika podstawowych wymagań, płatność rolnośrodowiskowa podlega zmniejszeniu o 1% albo nie przysługuje rolnikowi zgodnie z przepisami  art. 66 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 – 5 oraz art. 67 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW:

 • niestosowanie nawozów niedopuszczonych do obrotu
 • niestosowanie w roku więcej niż 170 kg azotu (N) na 1 ha UR w nawozach naturalnych
 • stosowanie nawozów naturalnych i organicznych w postaci stałej oraz płynnej wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe)
 • przykrycie lub wymieszanie z glebą nawozów naturalnych nie później niż następnego dnia po ich zastosowaniu

Zakaz stosowania nawozów:

 • na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm oraz podczas opadów deszczu;
 • nawozów naturalnych, w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%;
 • naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
 • na pastwiskach nawozów organicznych, organiczno mineralnych wytworzonych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego innych niż obornik lub zawierających te produkty
 • niestosowanie nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych

Przechowywanie nawozów:

 • od 1 stycznia 2011 roku przechowywanie gnojówki i gnojowicy w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesiecznej produkcji tego nawozu Zbiorniki powinny być zbiornikami zamkniętymi o określonych warunkach technicznych
 • przechowywanie przez podmioty: prowadzące chów i hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk, chow i hodowle świń powyżej 2000 stanowisk, chów macior powyżej 750 stanowisk, nawozów naturalnych innych niż gnojówka i gnojowica na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu od 1 stycznia 2009 roku.

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:

 • stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu, zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska
 • prowadzenie ewidencji zabiegów ochrony roślin i przechowywanie jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin
 • wykonywanie zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia
 • stosowanie środków ochrony roślin wyłącznie sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska
 • stosowanie środków ochrony roślin na terenie otwartym przy użyciu opryskiwaczy wyłącznie wtedy, gdy prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s, a miejsce stosowania środka ochrony roślin jest oddalone co najmniej o 5 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych, i co najmniej o 20 m od pasiek, plantacji roślin zielarskich, rezerwatów przyrody, parków narodowych, stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej ujęć wody
 • zakaz stosowania środków ochrony roślin bez zachowania okresu prewencji
 • wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE OBEJMUJĄ:

 • Utrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego, w szczególności przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym.

Zakaz:

 • użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczenia i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych, obszarów zasobów, tworów i składników przyrody w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody;
 • umieszczana tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody i zakaz:
 • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwianych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych w parkach krajobrazowych,
 • budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej (jeżeli został wprowadzony na terenie danego parku krajobrazowego).
Skip to content