Zmiana zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego

lip 30, 2015

Zobowiązanie w zakresie pakietu 3.Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych, 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 obejmuje jedynie te grunty, do których została przyznana pierwsza płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna. Oznacza to, że ani wielkość powierzchni, ani miejsce realizacji tych zobowiązań nie mogą ulegać zmianie.

W przypadku realizacji zobowiązania w zakresie wariantu pierwszego pakietu 2. Ochrona gleb i wód, możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie obszaru zobowiązania o 15% w stosunku do wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem w pierwszym roku jego realizacji i zmiana miejsca realizacji tego zobowiązania.

W pakiecie 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, możliwa jest zmiana wielkości obszaru objętego zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym i zmiana miejsca realizacji tego zobowiązania (przy zachowaniu limitu 5 ha).

W pakiecie 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie liczby zwierząt objętych zobowiązaniem, jeżeli mimo tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, w pierwszym roku jego realizacji oraz możliwość zastąpienia zwierząt danej rasy lokalnej objętych tym zobowiązaniem zwierzętami tej samej rasy.

Zmianę zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego zgłasza się kierownikowi BP ARiMR we wniosku o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej na rok, w którym rolnik realizuje zmienione zobowiązanie.

 Małgorzata Wróblewska

Skip to content