Pamiętajmy o zgłoszeniach – ważne daty

sty 3, 2017

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy (PIB) jest koordynatorem m.in. Programów ochrony ras bydła uznanych za zagrożone: polskiej czerwonej (RP), polskiej czerwono-białej (ZR), polskiej czarno-białej (ZB) oraz białogrzbietej (BG). Uczestnictwo w programie ochrony jest dobrowolne. Rolnik uczestniczący w Programie musi posiadać stado krów rasy zagrożonej o liczbie co najmniej 4 sztuk i nie większej niż 100 sztuk, poddanych kontroli użytkowości i wpisanych do księgi hodowlanej. Uczestnika Programu obowiązują określone, ścisłe terminy składania niezbędnej dokumentacji do Instytutu Zootechniki oraz ARiMR. Dzień 15 marzec każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie krowy zgłoszone do Programu ochrony muszą spełniać warunki kwalifikacji.

Obowiązujący terminarz składania dokumentów dla uczestników Programu- po raz pierwszy przystępujących oraz kontynuujących Program :

1 listopad – 31 grudnia (roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji Programu)
Termin składania Wniosków do Instytutu Zootechniki dla hodowców po raz pierwszy przystępujących do Programu ochrony i programu rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 (dla nowych stad)
1 luty – 14 marca każdego kolejnego roku (corocznie)
Termin składania Oświadczeń – Wykazów krów zakwalifikowanych (formularz OB-1/110) do Programu oraz Wykazu jałówek/krów remontowych, które mogą być wprowadzone do stada w trakcie trwania zobowiązania w miejsce sztuk ubyłych ze stada. Termin ten został określony tak, aby od 15 marca wszystkie krowy zakwalifikowane do programu mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania.
15 marzec danego roku
Dzień, na który określany jest faktyczny stan zwierząt w danym roku uczestnictwa w Programie ochrony
15 maj
Ostateczny termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut (zarówno dla rozpoczynających uczestnictwo w Programie jak i dla kontynuujących Program)
Nie dłuższym niż 40 dni od dnia ubycia zwierzęcia ze stada
Na zgłoszenie do Instytutu faktu zastąpienia zwierząt (przesłane Oświadczenie o zastąpieniu zwierzęcia – formularz ZB-1/110)   oraz   w ciągu kolejnych 30 dni od daty zastąpienia, kwalifikacji przez Instytut na zgłoszenie tego zdarzenia do ARiMR (wszelkie zastąpienia są możliwe tylko po uprzednim wstępnym zakwalifikowaniujałówek/krówprzez Instytutna Wykazie jałówek/krów remontowych w terminie określonym Procedurą i tylko w obrębie liczby krów zadeklarowanej we Wniosku do ARiMR). Hodowca ma obowiązekdostarczyć do oddziału ARiMR zatwierdzone przez Instytut Oświadczenie o zastąpieniu zwierzęciana formularzu ZB-1/110
10 dni
Na zgłoszenie do ARiMR zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, nadzwyczajnymi lub naturalnymi okolicznościami (np. padnięcia, wypadek) od momentu kiedy takie zgłoszenie jest możliwe wraz z odpowiednim dokumentempoświadczającym to zdarzenie
Po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem Instytutu ds. ochrony zasobów genetycznych bydła
Możliwość przekazania lub przejęcia stada zwierząt

Koordynatorzy ds. ochrony zasobów genetycznych bydła:

dr inż. Anna Majewska (rasa RP, BG, ZB)

tel. 666-081-207

e-mail: anna.majewska@izoo.krakow.pl

dr inż. Ewa Sosin-Bzducha (rasa ZR)

tel. 666-081-297

e-mail: ewa.sosin@izoo.krakow.pl

Pełna procedura przystąpienia do realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych bydła oraz niezbędne dokumenty dostępne na stronie Instytutu Zootechniki  http://www.izoo.krakow.pl/

Źródło:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy http://www.izoo.krakow.pl/

Grażyna Gnatowska

St. specjalista ds. EiOŚ

PZDR Wys-Maz

Skip to content