Stawki płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych

lip 29, 2015

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne przyznawane są corocznie przez okres 5-letniego zobowiązania do hektara gruntu ornego, sadu, trwałego użytku zielonego, obszaru przyrodniczego lub do sztuki zwierząt (samic danej rasy). Do płatności ma zastosowanie degresywność w zależności od powierzchni zobowiązania lub limity powierzchniowe. Pełna stawka przysługuje tylko za 50 ha powierzchni wspieranej. Realizujący zobowiązanie na większych powierzchniach mogą liczyć odpowiednio na: 75% stawki podstawowej za powierzchnię od 50,01 ha do 100 ha, a 60% stawki za powierzchnię ponad 100 ha zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Tab. 1. Stawki płatności do zobowiązań realizowanych na gruntach ornych i w sadach

Pakiet/wariant Stawka płatności(zł/ha)
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 400,00
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód x
Wariant 2.1 Międzyplony 650,00
Wariant 2.2 Pasy ochronne na stokach powyżej 20% 450,00
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych drzew owocowych 1 964,00
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie x
Wariant 6.1 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy 750,00
Wariant 6.2 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego nasiona -1000,00
materiał nasienny-1200,00

Płatność do Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych nie podlega degresywności. Dla Pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie obowiązuje 5-hektarowy limit powierzchni dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych. W przypadku Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, wariant 2.1 Międzyplony, realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 70% powierzchni tych gruntów.

Tab. 2. Warianty i stawki płatności dla pakietów realizowanych na trwałych użytkach zielonych

Wariant Stawka płatności
(zł/ha)
Wariant Stawka

płatności(zł/ha)

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Warianty 4.1 i 5.1 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe 1 276,00 Wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)* 600,00
Warianty 4.2 i 5.2 Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla 1 043,00 Wariant 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki 890,00
Warianty 4.3.i 5.3 Murawy 1 300,00 Wariant 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki 1 199,00
Warianty 4.4 i 5.4 Półnaturalne łąki wilgotne 911,00
Warianty 4.5 i 5.5 Półnaturalne łąki świeże 1 083,00 Wariant 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego 1 070,00
Warianty 4.6.1 i 5.6.1 Torfowiska – wymogi obowiązkowe, 600,00
Warianty 4.6.2 i 5.6.2 Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające 1206,00 Wariant 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza 642,00

* bez ekspertyzy przyrodniczej, opracowuje doradca rolnośrodowiskowy

Degresywności nie stosuje się dla powierzchni zadeklarowanych w Pakiecie 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych.

Tab. 3. Stawki płatności do zwierząt w pakiecie 7.Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie:

Wariant
Stawka płatności(zł/szt.)
Rasy i minimalna ilość sztuk zwierząt
7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła
1 600,00
minimum 4 krowy ras: polska czerwona, polska czarno-biała; białogrzbieta, polska czerwono-biała.
7.2 Zachowanie lokalnych ras koni
1 500,00
minimum 2 klacze ras: konik polski, koń huculski, małopolski, śląski, wielkopolski, sokólski, sztumski
7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec
360,00
minimum 10 sztuk – owiec ras polska owca górska odmiany barwnej, corriedale, merynos polski odmiany barwnej, kamieniecka, olkuska, pomorska, świniarka, polska owca nizinna odmiany uhruskiej, wielkopolska, wrzosówka, polska owca nizinna odmiany żelaźnieńskiej, polska owca pogórza, czarnogłówka; 15 sztuk – owce rasy cakiel podhalański; 30 sztuk – owce rasy merynos polski w starym typie;
7.4 Zachowanie lokalnych ras świń
1 140,00
minimum 10 loch rasy puławska, 8 loch ras złotnicka biała i złotnicka pstra
7.5 Zachowanie lokalnych raz kóz
580,00
3 matki kozy karpackiej

Płatność do zwierząt w ramach pakietu 7. przysługuje maksymalnie do 100 sztuk krów w stadzie, 70 loch rasy puławskiej i 100 loch rasy złotnickiej białej i złotnickiej pstrej. Przyznawana jest jeżeli rolnik/zarządca realizuje Program ochrony zasobów genetycznych wybranych gatunków zwierząt gospodarskich

Małgorzata Wróblewska

 

Skip to content