Slide
waskiwzh2022

Konwencjonalny materiał siewny w rolnictwie ekologicznym

mar 3, 2022

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009r. o rolnictwie ekologicznym w gospodarstwach produkujących metodami ekologicznymi należy stosować przede wszystkim materiał siewny, nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi. Prawo dopuszcza jednak odstępstwa od tej zasady i jest możliwe uzyskanie pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym.

Jakie są przesłanki do wystąpienia o wyżej wymienione pozwolenie?

Rolnik może wystąpić o pozwolenie wyłącznie wtedy, gdy:

  • żadna odmiana gatunku, którą chce uzyskać, nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce;
  • żaden dostawca (podmiot gospodarczy sprzedający materiał do siewu i sadzenia) nie jest w stanie dostarczyć tego materiału przed zasiewami lub sadzeniem, mimo że zamówienie zostało złożone odpowiednio wcześniej;
  • odmiana, którą chce kupić:

–     nie została zarejestrowana w wykazie materiału ekologicznego w Polsce,

–     jesteś w stanie udowodnić, że nie ma alternatywnej odmiany tego samego gatunku, która byłaby odpowiednia,

–   zezwolenie ma w związku z tym duże znaczenie dla produkcji;

  • materiał będzie stosowany do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian.

W przypadku braku w Wykazie dostępnego ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego, materiału którym zainteresowany jest rolnik prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi tzw. konwencjonalnego.

Materiał konwencjonalny to materiał, który został wytworzony bez użycia metod obowiązujących przy produkcji ekologicznej. Jeśli rolnik ekologiczny zechce  z niego skorzystać, musisz uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Zgodę należy uzyskać przed siewem lub sadzeniem.

W przypadku zamiaru zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego mieszanek, zarejestrowanych w Wykazie które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych, wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi. Na wniosku należy podać ilość (w kg) tylko części „nieekologicznej” np. dokonano zakupu 50 kg mieszanki, która zawiera 30 % materiału nieekologicznego wówczas we wniosku należy wpisać nazwę nabytej mieszanki, a w kolumnie ilość wpisać 15 kg (co stanowi 30 % nabytych wcześniej 50 kg mieszanki).

Wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi jest zamieszczony na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl) i aktualizowany na podstawie zgłoszeń dostawców 10 dnia każdego miesiąca. Na przytoczonej stronie znajduje się również wniosek do pobrania właściwy ze względu na położenie gospodarstwa.

 

Sylwia Król – Symonowicz

Źródło: www.minrol.gov.pl, www.piorin.gov.pl

Skip to content