Działania środowiskowe PROW – zmiany w 2018 roku

cze 8, 2018

Od 15 marca ruszył nabór obok wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności ONW, także wniosków o płatności w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania rolnictwo ekologiczne. Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji E-wniosek Plus. Przygotowując się do wypełnienia wniosku należy zapoznać się ze zmienionymi nieco zasadami przyznawania płatności w ramach tych działań.

Zobowiązanie z ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne  i Działania rolnictwo ekologiczne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 podejmowane jest dobrowolnie na okres na 5 lat.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (Dz. U. poz. 2139) wprowadzone od kampanii 2018 r:

 • Możliwość podejmowania zobowiązań takiego samego rodzaju w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego (DRŚK) we wszystkich latach realizacji działania: dotyczy to wariantów Pakietu 2 tj. Ochrona gleb i wód, pakietu 3 – Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych oraz wariantów Pakietu 4 i 5 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Przy czym takie same zobowiązania mogą być podjęte w różnych latach i będą realizowane jako oddzielne zobowiązania. Ta zmiana dotyczy również rolników którzy rozpoczęli zobowiązanie w ramach DRŚK w latach 2015-2017.

 • Jednym z wymogów Pakietu 1 Rolnictwo zrównoważone jest dwukrotna chemiczna analiza gleby (pH, P, K, Mg i węgiel organiczny) wykonana na gruntach ornych w pierwszym lub poprzedzającym i w ostatnim lub poprzedzającym roku realizacji pakietu. W 2018 roku doprecyzowany został termin sporządzania chemicznej analizy gleby. w zakresie pH, P, K, Mg. Może być ona wykonana przed upływem 25 dni od dnia w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Węgiel organiczny należy zbadać najpóźniej do końca października roku w którym przystępujemy do realizacji pakietu 1. Istnieje możliwość uzupełnienia chemicznej analizy gleby w drugim roku realizacji pakietu, jednak za rok pierwszy zostaną naliczone sankcje za brak planu nawozowego.

Inną ważną zmianą wprowadzoną od tego roku to uznawanie różnych mieszanek za oddzielne uprawy w odniesieniu do mieszanek zbożowych, strączkowych, strączkowo-gorczycowych, strączkowo-słonecznikowych lub strączkowo zbożowych czyli np. mieszanka jęczmienia jarego z pszenicą oraz mieszanka jęczmienia jarego z owsem będą w ramach Pakietu 1 traktowane jako oddzielne uprawy, a nie jak dotychczas uznawane były  za jedną uprawę. Podobnie pszenica orkisz jara i ozima zostały wydzielone jako oddzielne uprawy.

 • W przypadku pakietu 2 Ochrona gleb i wód został rozszerzony obszar wdrażania na cały kraj, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo wodne.

Od 1 stycznia 2018 roku ustawa Prawo wodne wprowadziła przepisy w zakresie ustanowienia jednego dla całego kraju programu działań, mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, bez konieczności wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN.

 • W przypadku wariantów pakietu 4 i 5 (z wyjątkiem wariantu 4.7 ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków, który opracowuje tylko doradca rolnośrodowiskowy) wprowadzono możliwość uzupełnienia dokumentacji przyrodniczej sporządzonej przez eksperta przyrodniczego w drugim roku realizacji programu. Jednak należy pamiętać że za pierwszy rok rolnik/zarządca zostanie obciążony sankcją w wysokości 100% .
 • Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – od 2018 roku rolnicy nie będą otrzymywać płatności do powierzchni większej niż 5 ha w przypadku uprawy kilku odmian tego samego gatunku. Dotyczy to również rolników, którzy podjęli zobowiązanie w latach 2015-2017 i deklarowali więcej niż 5 ha danego gatunku ( np. dwie odmiany gryki na powierzchni 10 ha).

Działanie rolnictwo  ekologiczne

Istotne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września  2017 r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” (Dz. U. poz. 1775) obowiązujące od  2018 r:

 • Możliwość podejmowania takich samych zobowiązań ekologicznych. Należy pamiętać, że każde z nich trwa 5 lat, a zobowiązania tego samego rodzaju nie mogą zostać podjęte w tym samym roku (poza przypadkami przejęcia zobowiązania od innego rolnika).
 • W przypadku płatności ekologicznej w ramach pakietów 5. i 11. (Uprawy paszowe na GO w okresie konwersji i po zakończeniu okresu konwersji) przyznawana jest ona do powierzchni nie większej niż liczba posiadanych zwierząt przeliczona na DJP (duże jednostki przeliczeniowe) podzielona przez współczynnik 0,3 – czyli proporcjonalnie do powierzchni do jakiej „wystarczy” rolnikowi zwierząt.

Zobowiązanie ekologiczne obejmuje wszystkie grunty zadeklarowane w ramach tych pakietów, nawet te do których nie została przyznana płatność ekologiczna ze względu, że na tę powierzchnię „brakowało” rolnikowi zwierząt np.:

 • rolnik w ramach pakietu 5. Deklaruje 10 ha i posiad 2 krowy czyli 2 DJP
 • powierzchnia do której zostanie przyznana płatność: 2 DJP/0,3=6,66 ha
 • powierzchnia objęta zobowiązaniem ekologicznym to 10 ha.
 • W przypadku nowonasadzonych plantacji sadowniczych warunek wytworzenia produktu nie będzie weryfikowany:
 • w pierwszym roku od ich nasadzenia – w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy;
 • w pierwszych trzech latach od ich nasadzenia – w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej;
 • w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia – w przypadku pozostałych gatunków roślin objętych wsparciem, a także w przypadku zadeklarowanych we wniosku w 2017 r. wszystkich nowonasadzonych uprawach maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy.

 

Lista doradców rolnośrodowiskowych

Lista ekspertów przyrodniczych

Źródło:

– Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” (Dz. U. poz. 2139)

– Rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września  2017 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” (Dz. U. poz. 1775)

Arkadiusz Kalinowski

Gabriela Włostowska

Skip to content