Energetyka prosumencka w rozwoju mikroinstalacji w odnawialnych źródłach energii

gru 22, 2014

Energetyka prosumencka w najbliższych kilku latach ma spełnić ważną rolę w rozwoju mikroinstalacji, w odnawialnych źródłach energii. Pojęcie mikroinstalacji w energetyce odnawialnej oraz nierozerwalnie z nim związana definicja prosumenta, stały się elementem debaty publicznej w Polsce stosunkowo niedawno. Katalizatorem dyskusji był opublikowany pierwszy projekt ustawy o OZE, który w 2013 roku został zastąpiony nowym. Zgodnie z projektem ustawy, mikroinstalacja to odnawialne źródło energii, o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW lub o łącznej zainstalowanej mocy cieplnej nie większej jak 70 kW.

Według projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i Prawa energetycznego (2013) prosument jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej i będącą wytwórcą energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne lub sprzedaż, ale – zgodnie z planem ustawodawcy – działalność prosumenta nie jest działalnością gospodarczą. Duże znaczenie dla energetyki odnawialnej może spełnić energetyka prosumencka to jest powstająca przy aktywności obywateli obejmująca swoim zasięgiem mikroinstalacje. Model energetyki prosumenckiej to taki, w którym odbiorca energii jest jednocześnie jej producentem i konsumentem. Produkując ciepło lub energię elektryczną na własne potrzeby, prosument może ewentualnie ich nadwyżki sprzedać (odstąpić). Głównym elementem składowym systemu energetyki prosumenckiej są małoskalowe instalacje OZE, które produkują energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz sprzedają do sieci, nowej generacji kotły na biomasę w których sprawność wynosi ponad 85%, małe elektrownie wiatrowe – wiatraki o osi pionowej; kolektory słoneczne; ogniwa fotowoltaiczne; pompy ciepła i urządzenia kogeneracyjne (mikrobiogazownie) na biomasę roślinną i pozostałości z produkcji rolnej.

Tabela 1. Ułatwienia w zakresie energetyki prosumenckiej

Wymogi administracyjne i operatorskie

Mikroinstalacje

   Małe instalacje

Instalacja OZE (duża)

10 kW

40 kW

50 kW

75 kW

100 kW

200 kW

500 kW

1 MW

5 MW

10 MW

20 MW

50 MW

Wymogi administracyjne

Wystarczająca informacja operatora z opisem instalacji, nie stanowi działalności gospodarczej

Potrzebny jest wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji, działalność gospodarcza

Wymagana koncesja

Przyłączenie do sieci

Brak opłat przyłączeniowych o ile mikroinstalacja ma moc mniejsza niż aktualnie wydane warunki przyłączenia – tylko zgłoszenie u operatora

Pobierana jest połowa opłaty przyłączeniowej

Pobierana jest pełna opłata przyłączeniowa

Wsparcie inwestycji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich
Ponad 17 mln euro na energetykę odnawialną na obszarach wiejskich zostało przeznaczone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Są to środki, które zostały z programów na poprawę i rozwój infrastruktury na lata 2007-2013. Benificjentem tego programu będą gminy, które zechcą inwestować w odnawialne źródła energii (OZE) i ich montaż. Dofinansowanie może być pokryte przez resort ministerstwa rolnictwa do 90% kosztów inwestycji. Możliwe będzie również przeznaczenie pomocy na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 0,5 mln euro. Nabór i weryfikacje projektów prowadzić będą samorządy wojewódzkie, z nimi też zostaną zawarte umowy. Preferowana będzie różnorodność zastosowania mikroinstalacji prosumenckich. Wsparcie może być wykorzystane do realizacji większego przedsięwzięcia, jakim może być powołanie spółdzielni energetycznej z udziałem samorządu lokalnego, związanego z obszarami wiejskimi.

Źródło: dr Katarzyna Michałowska – Knap IEO w Warszawie.

Eugeniusz Mystkowski

 

 

Skip to content