Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zasady wzajemnej zgodności – cross compliance – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zasady wzajemnej zgodności – cross compliance


Print Friendly, PDF & Email

Aktualna metodyka

 

Zasady wzajemnej zgodności – powiązanie płatności bezpośrednich ze spełnieniem określonych wymogów.

Od 1 stycznia 2009 r. weszły w życie minimalne wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance) i obowiązują rolników ubiegających się o:

 • płatności bezpośrednie do gruntów rolnych
 • płatności ONW
 • płatności z tytułu programów rolno środowiskowych
 • płatności z tytułu zalesiania gruntów

Wprowadzenie przez Unię Europejską wymagań w zakresie wzajemnej zgodności wynika z dążenia do zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ma na celu ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.

Za nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności kwota przyznawanych płatności ulega zmniejszeniu:

od 1% do 100% w zależności od tego czy działanie było nieświadome czy celowe oraz od:

 • zasięgu (gospodarstwo, sąsiednie gospodarstw , szerzej)
 • dotkliwości (lekka, średnia, ciężka)
 • trwałości (krótka, długa, nieodwracalna)
 • oraz powtarzalności

Spełnienie wymagań Obszaru A w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.

Spełnienie wymagań Obszaru B w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zgłaszania niektórych chorób oraz zdrowotności roślin obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.

Spełnienie wymagań Obszaru C w zakresie dobrostanu zwierząt będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2013 roku.

Rolnicy mogą składać do ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania: „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Głównym celem działania jest udzielenie rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia wymagań wzajemnej zgodności poprzez dofinansowanie kosztów usług doradczych z tego zakresu.

Usługi doradcze mogą być dofinansowane ze środków ARiMR, jeżeli świadczone są poprzez uprawnione podmioty doradcze.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jako podmiot uprawniony udziela rolnikom pomocy w dostosowaniu gospodarstw do spełnienia zasad wzajemnej zgodności. Nasz Ośrodek dysponuje kadrą specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę i uprawnienia.

Co należy zrobić żeby skorzystać z usługi

 1. Podpisać umowę z uprawnionym podmiotem doradczym o świadczenie:
  – usługi kompleksowej oceny gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności
  – usługi polegającej na kompleksowej ocenie gospodarstwa rolnego w zakresiespełnienia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
  – dodatkowe usługi z załącznika nr 3.
 2. Złożyć wniosek o przyznanie pomocy z tytułu korzystania z usług.
 3. Skorzystać z usług doradczych przed upływem 12 miesięcy od dnia w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.
 4. Złożyć wniosek o płatność.

Termin i miejsce składania wniosków

 1. Wnioski wraz z załącznikami składamy do Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.
 2. Wnioski składamy raz na dany rodzaj usługi i przyjmowane są do wyczerpania limitów środków.
 3. Wniosek o płatność składamy w terminie 12 miesięcy od dnia w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna. W przypadku gdy w ww. terminie beneficjent nie złoży wniosku o płatność, wówczas otrzymuje decyzje o odmowie przyznania płatności. Należy podkreślić, że okres realizacji pozostałej części usług doradczych, będących przedmiotem Decyzji o przyznaniu pomocy może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy, jednak wyłącznie pod warunkiem, że w pierwszym wniosku o płatność beneficjent wypełni sekcję dotyczącą deklaracji kontynuowania korzystania z usług doradczych.

Wysokość pomocy

 1. Suma płatności w latach 2007-2013 nie może przekroczyć równowartości 1500 euro na jedno gospodarstwo.
 2. Beneficjent zobowiązany jest pokryć 20% kosztów kwalifikowalnych usług doradczych, na które ubiega się o pomoc oraz pozostałych kosztów tych usług niezaliczanych do kosztów kwalifikowalnych tj. podatek VAT (23%)
 3. Pomoc wynosi 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych netto na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczna.

Pracownicy PODR:

 • sporządzają ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów wzajemnej zgodności
 • sporządzają ocenę gospodarstwa rolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • opracowują plan dostosowania gospodarstwa rolnego do wymogów wzajemnej zgodności
 • opracowują usługi z załącznika nr 3
 • wypełniają wniosek o przyznanie pomocy i wniosek o płatność.

ZAPRASZAMY