Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wypas krów na finiszu – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wypas krów na finiszu


Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

15 października kończy się okres pastwiskowy, trwający ustawowo od 1 kwietnia do 15 października w ramach tego działania dla Pakietu 2 – Wariant 2.1 Dobrostan zwierząt – Wypas krów mlecznych oraz Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

W związku z powyższym , w terminie do 31.10.2020 roku, rolnicy uczestniczący w tym działaniu Wariant 2.1 Wypas krów mlecznych, powinni dostarczyć do ARiMR wypełniony „Rejestr wypasu”, (dołączyć do wniosku złożonego w 2020 roku w ramach aplikacji E-Wniosek Plus w którym zaznaczono iż ubiega się o płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt – wariant 2.1. )

Rejestr wypasu winien być prowadzony na formularzu udostępnionym przez ARiMR (wersja papierowa lub elektroniczna) z zaznaczeniem indywidualnie dla każdej krowy dni wypasu oraz dni w których nie była wypasana i podaniem przyczyn jej niewypasania .

Przypomnijmy, że zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, wszystkie krowy mleczne utrzymywane w gospodarstwie w okresie pastwiskowym letnim (01.04 – 15.10)winny być wypasane przez co najmniej 120 dni, 6 godzin dziennie, bez uwięzi. Wypas jest liczony od dnia złożenia wniosku.

Natomiast, rolnicy uczestniczący w działaniu Dobrostan zwierząt-Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek, w terminie do 31 października 2020 roku składają do ARiMR oświadczenie o zrealizowaniu wypasu letniego bydła w typie użytkowym mięsnym (wypas letni ,krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300kg przez co najmniej 140 dni na trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne). Oświadczenie należy dołączyć do wniosku złożonego w 2020 roku w ramach aplikacji E-Wniosek Plus w którym zaznaczono iż ubiega się o płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt – wariant 2.3.

Przypomnijmy również, że kolejnym wymogiem który należy spełnić dla wariantu 2.3 jest zapewnienie dla bydła w typie użytkowym mięsnym (krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300kg) w okresie od 16 października 2020 roku do 14 marca 2021 roku stałego dostępu do wybiegów, okólników z zapewnieniem powierzchni wskazanej w opracowanym przez doradcę „Planie poprawy dobrostanu zwierząt”.

Wiera Gawryluk

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020