Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wspólny System Segregacji Odpadów- WSSO – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wspólny System Segregacji Odpadów- WSSO


Print Friendly, PDF & Email

Od 1 lipca 2017 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 poz. 19). Według zapisów rozporządzenia, odpady będą dzielone na cztery frakcje. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat (maks. do 30 czerwca 2022 r.).

Obecne przepisy dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych oparte są na ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (J.t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). Na podstawie tych przepisów gminy mają obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami powyższej ustawy oraz uwarunkowaniami miejscowymi. W rezultacie, tak elastycznych przepisów, które zawiera ustawa, istnieją duże różnice w ustalonych przez gminy systemach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Potrzeba wprowadzenia rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika z rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczącej konieczności zdefiniowania przez Polskę standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Potrzeba podniesienia poziomu recyklingu uzależniona jest również od przyznania środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 od podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia poziomów recyklingu określonych detektywami. Dodatkowo konieczność podjęcia prac nad rozporządzeniem podyktowana była niskim poziomem odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz złą jakością zbieranych odpadów, która negatywnie wpływa na stan technicznych instalacji przetwarzających odpady.

Cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

PAPIER (kolor niebieski),

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą);
 • katalogi, ulotki, prospekty;
 • gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki;
 • zeszyty i książki;
 • papier pakowy;
 • torby i worki papierowe.

Nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego;
 • kartonów po mleku i napojach;
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;
 • tapet;
 • pieluch jednorazowych i podpasek;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych;
 • ubrań

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty),

Należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach;
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych;
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych;
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach);
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.;
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie;
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach;
 • puszki po konserwach;
 • folię aluminiową;
 • metale kolorowe;
 • kapsle, zakrętki od słoików.

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością;
 • plastikowych zabawek;
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych;
 • opakowań po olejach silnikowych;
 • części samochodowych;
 • zużytych baterii i akumulatorów;
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach;
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

SZKŁO (kolor zielony – z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony pojemnik/worek)

Należy wrzucać:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),

Nie należy wrzucać:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów;
 • Szkła okularowego;
 • Szkła żaroodpornego;
 • Zniczy z zawartością wosku;
 • Żarówek i świetlówek;
 • Reflektorów;
 • Szklanych opakowań po kosmetykach;
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
 • Luster;
 • Szyb okiennych i zbrojonych;
 • Monitorów i lamp telewizyjnych,termometrów i strzykawek

BIO (kolor brązowy).

Należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.);
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i korę drzew.

Nie należy wrzucać:

 • resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt;
 • oleju jadalnego;
 • odchodów zwierząt;
 • popiołu z węgla kamiennego;
 • leków;
 • drewna impregnowanego;
 • płyt wiórowych i MDF;
 • ziemi i kamieni;
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

W przypadku gdy pojemniki, mogą obniżać walory estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, można pokryć je tylko w części odpowiednim kolorem, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników.

Wprowadzenie ujednoliconego systemu segregacji odpadów pozwoli na osiągnięcie poziomów recyklingu określonych w prawodawstwie Unii Europejskiej. Jednakowe kolory pojemników i worków zapewnią standard obowiązujący na terenie całej Polski. Dzięki nowemu systemowi segregacji możliwe stanie się zwiększenie masy odpadów odbieranych selektywnie, co ma wpływ na osiągnięcie celów w gospodarce odpadami i poprawę stanu środowiska.

Gryc Julita