Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wsparcie na wdrażanie innowacji! – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wsparcie na wdrażanie innowacji!


Print Friendly, PDF & Email

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rusza działanie „Współpraca”, które wspiera współpracę pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami oraz naukowcami. Zgodnie z harmonogramem wdrażania PROW 2014–2020 pilotażowy nabór wniosków o przyznanie pomocy powinien zostać uruchomiony w czerwcu 2017 r.

Działanie „Współpraca” ma ułatwić przepływ wiedzy do praktyki, co pozwoli na wprowadzenie nowych innowacyjnych rozwiązań do produkcji rolnej i przetwórstwa produktów rolnych oraz polepszy konkurencyjność sektora rolnego.

Głównym celem działania jest tworzenie i funkcjonowanie grup operacyjnych Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Działanie zakłada wsparcie funkcjonowania i realizacji projektów przez te grupy. Jedynie grupa EPI może być beneficjentem działania „Współpraca”.

Grupa EPI powinna składać się z co najmniej dwóch różnych podmiotów spośród:

 • rolników,
 • właścicieli lasów,
 • instytucji naukowych (uczelni, jednostek naukowych, instytutów),
 • przedsiębiorców,
 • doradców
 • innych podmiotów (których członkostwo w grupie będzie niezbędne dla osiągnięcia celu realizowanej przez grupę operacji).

Pomysły, a dalej projekty i operacje mają prowadzić do opracowania i wprowadzenia do praktyki nowych, innowacyjnych rozwiązań, praktyk, procesów, technologii, metod organizacji i marketingu, związanych z produktami rolnymi.

Projekt dotyczyć może na przykład opracowania nowej technologii w zakresie przetwórstwa (owoców i warzyw, mięsa, mleka itp.), nowych sposobów pakowania produktów, które np. zapewnią lepsze warunki ich przechowywania lub też ulepszonych czy też zupełnie nowych urządzeń związanych z produkcją rolną.

Poziom pomocy

 • 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych w przypadku kosztów ogólnych i bieżących;
 • 90% kwoty wydatków kwalifikowalnych związanych prowadzeniem prac badawczych, bezpośrednio związanych z wdrożeniem przedmiotu operacji;
 • 50% kwoty wydatków kwalifikowalnych w zakresie kosztów bezpośrednich, takich jak zakupy czy budowa.

Koszty kwalifikowane objęte finansowaniem to:

 • koszty ogólne operacji,
 • koszty bieżące związane z funkcjonowaniem grupy operacyjnej, upowszechnieniem rezultatów operacji zrealizowanej przez grupę operacyjną,
 • koszty badań stosowanych i prac rozwojowych związanych bezpośrednio z przedmiotem operacji, jeżeli będą niezbędne do wdrożenia do praktyki rezultatu operacji,
 • koszty bezpośrednie (w tym inwestycyjne) operacji, związane z realizacją planu biznesowego (operacyjnego) grupy operacyjnej EPI.

Całkowita maksymalna wartość wsparcia związana z kosztami bezpośrednimi operacji i kosztami badań prowadzonych przez grupę operacyjną EPI wynosi 10 000 000 zł,    w tym koszty funkcjonowania grupy mogą stanowić maksymalnie 2 mln zł (max 20% kosztów inwestycyjnych oraz badań). Koszty ogólne mogą stanowić dodatkowo maksymalnie 2 000 000 zł (20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji).

O wyborze operacji decyduje liczba punktów otrzymana w wyniku oceny operacji według następujących kryteriów wyboru zawartych w rozporządzeniu:

 • skład grupy operacyjnej;
 • zakres realizacji operacji – produkt/proces, produkcja, technologia produkcji/ metoda organizacji produkcji/ metoda marketingu dot. produkcji;
 • czas realizacji operacji;
 • wnioskowana kwota pomocy;
 • potrzeba realizacji operacji – wyniki badań naukowych, analizy;
 • potencjał rynkowy rezultatu operacji – obszar oddziaływania terytorium RP i dalej;
 • przedmiot operacji – istniejące/nieistniejące rozwiązania na terytorium RP lub produkcja podstawowa;
 • opracowanie przedmiotu operacji z wykorzystaniem dostępnych wyników badań lub jedynie prac rozwojowych;
 • rezultaty operacji – środowisko i klimat.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak również w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Katarzyna Koc-Karwowska