Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uwaga na nieuczciwe działania jednego ze sprzedawców energii – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uwaga na nieuczciwe działania jednego ze sprzedawców energii


Print Friendly, PDF & Email

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności przy podpisywaniu umów przez odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców. Tym bardziej, że nie obejmują ich przepisy chroniące konsumentów zawarte w ustawie o ochronie praw konsumenta (np. prawo do odstąpienia od zawartej umowy poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni).

W ostatnim czasie Urząd odnotowuje liczne skargi od tego rodzaju odbiorców, dotyczące stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych w zakresie m.in.: braku rzetelnej i często niepełnej informacji o warunkach oferty, podszywania się pod pracowników dotychczasowego sprzedawcy, braku rzetelnej informacji o konieczności dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przy zmianie sprzedawcy, nakłaniania odbiorców do podpisania czystego niewypełnionego druku umowy (in blanco) oraz nadrukowywania istotnych informacji dot. warunków umowy bez wiedzy i zgody odbiorcy, czy też fałszowania podpisów na umowie oraz licznych nieścisłości związanych z przedstawianymi warunkami umowy.

  1. Każda umowa powinna być dokładnie przeczytana przed jej podpisaniem.
  2. Odbiorca powinien zwrócić szczególną uwagę na okres jej obowiązywania oraz sposób i warunki jej rozwiązywania, jak również wynikające z niej zobowiązania w szczególności opłaty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy (kary umowne).
  3. Odbiorca powinien ze szczególną uwagą zapoznać się z warunkami wypowiedzenia dotychczasowej umowy łączącej go z obecnym sprzedawcą – czy nie wynikają z niej dodatkowe zobowiązania.

Przypominamy, że po podpisaniu umowy narzędzia i kompetencje Prezesa URE w opisanych kwestiach są ograniczone. Prezes URE nie jest organem właściwym do rozpatrywania kwestii spornych wynikających z umów cywilnoprawnych obowiązujących między stronami, tj. umów już zawartych, a z takimi przypadkami mamy do czynienia. Właściwym do rozstrzygania tego typu spraw jest sąd powszechny.

Szczegóły dotyczące ww. kwestii zawiera Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2016 w sprawie niepokojących praktyk rynkowych stosowanych przez jednego ze sprzedawców alternatywnych dotyczących wprowadzania w błąd odbiorców, którzy w ramach działalności rolniczej prowadzą gospodarstwa rolne oraz małych przedsiębiorców przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.