Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Trwa nabór na przystąpienie do systemów jakości – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Trwa nabór na przystąpienie do systemów jakości


Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy ramach Działania 3. Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Poddziałanie 3.1. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości – PROW 2014-2020.

Od 28 listopada do 29 grudnia 2017r w Oddziałach Terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta można ubiegać się o pomoc przyznawaną wnioskodawcom, którzy wytwarzają produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemów jakości i są rolnikami aktywnymi zawodowo. Celem realizacji działania jest usprawnienie łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie- w szczególności poprawa konkurencyjności producentów rolnych. To już po raz trzeci w okresie obecnej projekcji finansowej uruchomiono możliwość uzyskiwania zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu (forma refundacji) w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości.

Zakresem pomocy objęte są:

– koszty kontroli związanych z wydaniem certyfikatu,

– składki na rzecz grupy producentów,

– koszty zakupu specjalistycznych publikacji

– koszty zakupu pułapek feromonowych, lepowych.

Łączna wysokość pomocynie może wynieść więcej niż równowartość 2 000 euro na gospodarstwo rocznie. Poziom pomocy jest zróżnicowany w zależności od prowadzonego systemu jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

Refundacji podlegają poniesione koszty, w wysokości nieprzekraczającej:

•3 200 zł – w przypadku unijnych systemów jakości, których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich;

•3 000 zł – w przypadku unijnego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane objęte są systemem rolnictwa ekologicznego;

•2 750 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są w ramach integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

•1 470 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Jakość Tradycja”;

• 2 386 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Quality Meat Program”;

•1 700 zł – w przypadku krajowego systemu jakości, kiedy produkty wytwarzane są zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Pork Quality System”;

•2 000 zł – w przypadku krajowych systemów jakości, kiedy produkty wytwarzane są:

– Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Quality Assurance for Food Products” – “Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej”;

– Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Quality Assurance for Food Products” – “Kulinarne mięso wieprzowe”;

– Zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu “Quality Assurance for Food Products” – “Wędliny”. Istotnym warunkiem kwalifikowalności jest fakt, by wnioskodawca nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego PROW 2007-2013. Jak również w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014-2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie korzysta ze wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania “Rolnictwo ekologiczne”.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru operacji:

1. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który prowadzi produkcję roślinną, na powierzchni:

– do 5 ha użytków rolnych – przyznaje się 3 punkty,

– powyżej 5 ha i nie więcej niż 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 4 punkty,

– powyżej 10 ha użytków rolnych – przyznaje się 2 punkty.

2. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest posiadaczem co najmniej 5 sztuk danego gatunku zwierząt, zgłoszonych do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, a w przypadku posiadania innych gatunków zwierząt, co najmniej 50 sztuk danego gatunku, do produkcji:

– jednego gatunku – przyznaje się 2 punkty,

– dwóch gatunków – przyznaje się 3 punkty,

– minimum trzech gatunków – przyznaje się 4 punkty.

3. Jeżeli dobrowolne ubezpieczenie, ważne przez okres min. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, obejmuje minimum 1 ha użytków rolnych, na których prowadzona jest produkcja roślinna, lub produkcję nie mniej niż jednego gatunku zwierząt, o których mowa w pkt. 2 – przyznaje się 3 punkty.

4. Jeżeli o pomoc ubiega się rolnik, który jest członkiem grupy producentów, działającej w jednej z form organizacyjnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia – przyznaje się 3 punkty.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej oraz w siedzibach oddziałów terenowych KOWR.

Szczegóły dotyczące naboru wniosków, wypełniania dokumentacji aplikacyjnej zaprezentowane zostaną na szkoleniu w dniu 15 grudnia 2017r w Białymstoku, ul. Włókiennicza 5, Villa Tradycja, godz. 9.30. Zgłoszenie: szkolenie.prow2020@gmail.com

Informacji udzielają także doradcy rolniczy w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego na terenie woj. podlaskiego, dostępne są także na www.kowr.gov.pl i www. arimr.gov.pl.

Zaproszenie

Anna Szeryńska

PZDR w Siemiatyczach