Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szkolenie w zakresie rolniczego handlu detalicznego


Print Friendly, PDF & Email

Jeśli jesteś zainteresowany sprzedażą produktów z własnego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego. Chcesz się zapoznać z zasadami opodatkowania, zakresem kontroli, znakowania, wymogami weterynaryjnymi i sanitarnymi w zakresie sprzedaży produktów z gospodarstwa oraz uzyskać informacje o wsparciu finansowym na to działanie weź udział w szkoleniu.

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 12 października 2017 r. organizuje szkolenie nt. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego” w ramach operacji „Seminaria dotyczące łączenia producentów rolnych i innych podmiotów mogących skorzystać z działania Współpraca w ramach PROW 2014-2020”.

Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).

Rekrutacja prowadzona będzie przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie 27.09.2017 r – 10.09.2017 r. na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo lub faxem 086 275 89 20, lub po zeskanowaniu na email: bpruszynska@odr-szepietowo.pl

Głównym celem operacji jest umożliwienie transferu wiedzy i innowacji oraz przedstawienie dobrych praktyk nt. innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie innowacyjności w rolnictwie, produkcji i przetwórstwie żywności prowadzonej na obszarach wiejskich. Operacja skierowana jest do rolników, naukowców, doradców oraz przedsiębiorców.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Tematy poruszane na szkoleniu:

– Produkcja i sprzedaż surowców i żywności przetworzonej z gospodarstwa. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników- rolniczy handel detaliczny ustawy.
– Proces zatwierdzania i rejestracji działalności związanej z produkcją i wprowadzaniem produktów żywnościowych do obrotu – zasady sporządzania projektów technologicznych, rejestracja.
– Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego – zakres kontroli. Znakowanie środków spożywczych na podstawie obowiązujących przepisów. Znakowanie wybranych grup towarowych.

– Wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności zawierającej jednocześnie produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności.
Procedura rejestracji działalności.

– Wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego. Wymagania dla obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności.
Procedura rejestracji działalności.

– Zagrożenia w przetwórstwie żywności – wymagana dokumentacja w zakresie GMP/GHP, HACCP.

– Zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego- podatek dochodowy, podatek VAT, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, kasy rejestrujące przychody z działalności. Obowiązki i zwolnienia w prowadzeniu działalności rolniczego handlu detalicznego.

Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, Bożena Pruszyńska tel. 86 275 89 29

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Program

 

Bożena Pruszynska

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi