Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Susza – szacowanie strat wciąż trwa – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Susza – szacowanie strat wciąż trwa


Print Friendly, PDF & Email

Brak deszczu i temperatura powyżej średniej spowodowały, że całe województwo podlaskie dotknęła susza rolnicza. Akcja szacowania strat powstałych wyniku suszy trwa od 17 lipca 2015 roku. Na wniosek wójtów, wojewoda powołał już 105 komisji szacujących straty i w dalszym ciągu są one powoływane. Zainteresowani rolnicy powinni pilnie złożyć do swojej gminy wniosek o oszacowanie szkód na obowiązujących formularzach dostępnych w poszczególnych Urzędach Gminy. Rolnicy, którzy już wcześniej złożyli wnioski o oszacowanie szkód w uprawach zbóż jarych, powinni dokonać złożenia wniosku powtórnie.

Jednocześnie informujemy, że przy wypełnianiu wniosku o oszacowanie szkód należy zachować zgodność danych zawartych we wniosku o przyznanie płatności na bieżący rok składanym do ARiMR.

Komisje szacują szkody z tytułu suszy we wszystkich uprawach będących jeszcze w okresie wegetacji. Przedmiotem szacowania są uprawy: kukurydzy na kiszonkę, łąk trwałych, ziemniaków, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych.

Wartość pomocy dla sadów i krzewów owocowych to 800 złotych, a dla pozostałych upraw 400 zł do hektara. Z zastrzeżeniem, że stawka ta zgodnie z prawem europejskim dotyczy gospodarstw, które ubezpieczyły się od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Gospodarstwa nieubezpieczone będą miały tą pomoc pomniejszoną o połowę. Jednocześnie przewidziana jest dodatkową pomoc dla producentów bydła mięsnego i mlecznego – na zakup pasz, aby mogli kontynuować swoją działalność mimo suszy.

Pomoc będzie udzielana tym gospodarstwom, które dysponują protokołami strat wykazującymi, że szkody spowodowane suszą obniżyły ich dochody o 30%.

Oprócz tego gospodarstwa rolników będą mogły liczyć na standardową pomoc tj.:

  • Kredyt preferencyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
  • Odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników – na wniosek rolnika złożony do KRUS.
  • Odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulgi w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy – na wniosek rolnika złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych.
  • Ulgi w podatku rolnym udzielane przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – na wniosek rolnika złożony do urzędu gminy.
  • Przyspieszenie wypłat tegorocznych płatności obszarowych w systemie zaliczkowym.

Agnieszka Zawistowska