Działania brokerskie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) mają ułatwiać tworzenie kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami. Kontakty te mogą w przyszłości zaowocować wymiernymi efektami. Na przykład opracowaniem i realizacją wspólnego projektu. Tego typu wspólne przedsięwzięcie mogłoby rozwiązać określone problemy w danej dziedzinie, sektorze rolnictwa. Dn. 22 grudnia br. w Jadwisinie odbyło się spotkanie zainteresowanych współpracą podmiotów. Przedstawicieli podlaskiej SIR (broker), PODR w Szepietowie (specjaliści branżowi z produkcji roślinnej) i kierownictwa Zakładu Agronomii Ziemniaka Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie. Dr Nowacki reprezentujący Zakład Agronomii Ziemniaka przedstawił szczegóły koncepcji współpracy. O zarysie koncepcji informował już podczas jednego ze spotkań organizowanych w ramach operacji planu działania KSOW. Proponowany projekt zakłada realizację kompleksowych rozwiązań procesowych, produktowych i organizacyjnych w dziedzinie ziemniaka w woj. podlaskim. Rozwiązania te obejmowałyby takie zagadnienia jak:
- korzystanie z osiągnięć postępu biologicznego (dobór odmian)
- zastosowanie aeroponicznej metody produkcji minibulw
- „uwolnienie” regionu i gospodarstw od organizmów kwarantannowych
- stosowanie integrowanej ochrony ziemniaka
- wprowadzenie powszechności certyfikowanych systemów gospodarowania
- stosowanie innowacyjnych zabiegów agrotechnicznych przyjaznych środowisku i przeciwdziałających następstwom zmian klimatycznych (precyzyjne doglebowe i nalistne odżywianie z wykorzystaniem systemu wspomagania decyzji (DSS), optymalizacja architektury łanu z uwzględnieniem kalibrażu sadzeniaków, metody mikroretencji i in.)
- organizacja zaplecza surowcowego (rolnicy działający na rzecz przetwórstwa ziemniaka)
- innowacyjne rozwiązania w przechowalnictwie i konfekcjonowaniu ziemniaka
- organizacyjne metody współpracy
- transfer wiedzy od producenta do konsumenta
Oprócz służb doradczych potencjalny przyszły projekt adresowany jest oczywiście do rolników – producentów ziemniaka, grup producenckich, handlowców ziemniaka posiadających infrastrukturę przechowalniczą, do gospodarstw agroturystycznych, firm gastronomicznych i in. zainteresowanych współpracą podmiotów.

 

Tomasz Śnieciński

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie