Potencjalne obszary współpracy/ oferty zaproponowane przez przedstawicieli instytutów, jednostek naukowo-badawczych/ uczelni wyższych/ innych podmiotów podczas spotkań w ramach SIR w dn. 26-27.11.2015 r w Szepietowie i Białymstoku.

1. Prof. Irena Sielamowicz, Krajowa Izba Gospodarcza - Procesy płynięcia materiałów granulowanych w silosach – transfer wiedzy do rolnictwa
Obszar:
- ocena sposobu płynięcia ziaren w silosach i procesach technologicznych
- określenie wartości ciśnień wywieranych na ścianę przez płynący materiał w silosie
- określenie zasięgu stref zastoju w silosach

2. Dr n. Wet. Jarosław Wojciechowski, Vet Pol - Bioasekuracja podstawą produkcji trzody chlewnej
Obszary współpracy:
- zapobieganie przedostawaniu się na fermę nowych chorób 
- ograniczanie szerzenia się chorób, które w stadzie są już obecne
- problemy z mikotoksynami, rola dezynfekcji
- zasady bioasekuracji w stadach świń

3. Prof. Krzysztof Heller, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Obszar:
Integrowane metody uprawy roślin:
- rośliny zielarskie (44 gatunki)
- len włóknisty
- len oleisty
- konopie włókniste
- rośliny energetyczne
- plantacje morwy

Innowacyjne środki ochrony roślin:
- zaprawa ekologiczna EcoHempMix właściwości fungistatyczne i repelentne
- ekologiczny środek dolistny - Fol-Eco-Hemp
- eco-len-mix– adjuwant na bazie emulgowanego fizycznie oleju lnianego
- adjuvant: Ultramix

Spostrzeżenia nt. innowacyjności:
- opracowano zalecenia dla ekologicznej uprawy wybranych gatunków roślin zielarskich: bazylia pospolita, cząber ogrodowy, lubczyk ogrodowy, majeranek ogrodowy, tymianek właściwy
- innowacyjna rola konopi w rekultywacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja uprawy roślin małoobszarowych:
- len włóknisty – zmiana technologii zbioru i przetwarzania – zwiększenie opłacalności dzięki potanieniu kosztów produkcji
- konopie włókniste, len - nowe kierunki wykorzystania plonów (kosmetyki, paraleki, agrochemikalia i in.)
- len włóknisty, oleisty, konopie – dofinansowanie

Agrobiznes w niszowych sektorach produkcji rolniczej:
- produkcja małotonażowa - dodatkowe źródło dochodu rolników
- włókno (woj. lubelskie)
- olej (Wielkopolska, Podlasie)
- zioła
- jedwabnik
- uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych
- agroturystyka – len, konopie, zioła, jedwabnik – uprawa i wykorzystanie (wzbogacenie oferty warsztatów dla agroturystów)
- organizacje non profit (koła gospodyń wiejskich itp.)
- przędzenie, tkanie – włókna naturalne z jedwabiu lnu i konopi

4. Mgr Piotr Czarnota, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Działalność badawczo-rozwojowa IERiGŻ oraz możliwości współpracy.
Obszary współpracy:
- agrokoszty
- FADN
- podatek dochodowy w rolnictwie
- finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa
- opracowanie modeli ekonomicznych gospodarstw, pozwalających w konkretnych warunkach glebowo – klimatycznych, przy określonej strukturze agrarnej, uzyskiwać dochody porównywalne z dochodami poza rolnictwem.
- zarządzanie gospodarstwem rolnym w oparciu o orientację rynkowa oraz wyniki prowadzonej rachunkowości rolnej.
- poradnik zdrowego stylu życia: odżywianie (wpływ poszczególnych produktów na funkcje organizmu), profilaktyka chorób cywilizacyjnych, sposoby utrzymania sprawności fizycznej i umysłowej
- przedsiębiorczość na wsi – współczesne wyzwania w kontekście prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i małego przetwórstwa w gospodarstwach rolnych
- analiza marketingowa/biznesowa przedsiębiorstwa
- zrównoważony rozwój gospodarstw i jego wpływ na poprawę stanu środowiska
- nowe formy przedsiębiorczości: spółdzielczość, klastry, partnerstwa publiczno-prywatne
- nowe sposoby przetwarzania żywności (technologia pakowania żywności)
- nowoczesne techniki prezentacji dobrych przykładów z zakresu sprzedaży bezpośredniej i małej przetwórczości
- poprawa organizacji rynku produktów rolnych poprzez integrację poziomą grup producentów i pionową z instytucjami marketingowymi
- przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej
- poradnik zakładania sadów przydomowych: dobór odmian i ilości nasadzeń owocowych w zależności od potrzeb rodziny, stref klimatycznych, odporności na choroby

5. Dr Leszek Sergiel - Instytut Technologiczno–Przyrodniczy w Falentach - Innowacyjne maszyny, urządzenia rolnicze, rozwiązania i technologie, obszary współpracy:
- pielnik-wypalarka
- agregat uprawowo – siewny na bazie spulchniacza obrotowego
- agregat uprawowo-siewny do szerokopasowego podsiewu łąk
- aplikatory doglebowe biopreparatów, hydrożeli i nawozów
- sztuczne mokradła
- teledetekcja w ocenie polowych plantacji roślin
- bezzagonowa technologia produkcji warzyw
- ekobudynek
- wykorzystanie ścieków do produkcji biomasy
- wykorzystanie wód opadowych w gospodarstwie rolnym
- innowacyjna metoda produkcji kalibrowanych nawozów organicznych
- urządzenie do wytwarzania biogazu z nawozów naturalnych
- oczyszczalnia ścieków w ochronie zasobów wodnych na terenach wiejskich przyrodniczo cennych
- organizacja gospodarki pasterskiej w górach
- internetowa platforma informatyczna monitoringu i prognozowania deficytu i nadmiaru wody na obszarach rolniczych oraz ich skutków
- sposoby przeciwdziałania erozji na obszarach lessowych
- laboratoria

6. Dr Wojciech Nowacki - Przez innowacyjność do profesjonalizacji produkcji i rynku ziemniaka - Zakład Agronomii Ziemniaka, IHAR, Oddział w Jadwisinie
Obszary współpracy:
- propozycja dla rolników – producentów ziemniaka wysokiej jakości użytkowej i handlowej dla różnych kierunków produkcji i eksportu
- propozycja dla przemysłu skrobiowego i spożywczego stworzenia bliskiego zaplecza surowcowego
- propozycja dla biznesu w zakresie promocji tradycyjnych podlaskich produktów ziemniaczanych

7.  Prof. Andrzej Lenart, Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Rozwój relacji SGGW – biznes
Główne obszary badawcze/ współpracy:
- wpływ czynników zewnętrznych na środowisko obszarów wiejskich
- metody produkcji roślin z uwzględnieniem zintegrowanej ochrony
- integracja i ocena wartości przyrodniczych, kulturowych i społecznych w środowisku człowieka
- ochrona i inżynieria środowiska oraz techniczna infrastruktura terenów niezurbanizowanych
- mechanizmy biologicznej regulacji rozwoju i wzrostu zwierząt oraz roślin
- metody diagnostyki, terapii i zapobiegania chorobom zwierząt i roślin
- technologie wytwarzania nowoczesnej żywności
- podstawy doskonalenia genetycznego oraz biotechnologii roślin i zwierząt
- żywienie oraz racjonalne użytkowanie zwierząt
- marketing, ekonomika, zarządzanie i organizacja firm oraz przedsiębiorstw
- rozwój nowych technologii w aspekcie energooszczędnych i proekologicznych modeli gospodarki
- uwarunkowania sposobu żywienia i stanu odżywienia poszczególnych grup społeczno – zawodowych ludności
- nowe technologie konserwacji w przemyśle drzewnym
- ochrona zdrowia zwierząt domowych i gospodarskich

Główne obszary działalności badawczo-wdrożeniowej - Wydział Rolnictwa i Biologii:
- rola czynników siedliskowych oraz systemów upraw roli i roślin w kształtowaniu wielkości i jakości plonów roślin rolniczych
- biochemiczne aspekty produktywności roślin uprawnych
- fizjologiczne i biochemiczne reakcje roślin uprawnych na różne czynniki środowiskowe
- środowiskowe uwarunkowania genezy i użytkowania gleb w ekosystemach naturalnych i antropogenicznych

8. Mgr Magdalena Jankowska, Instytut Ochrony Roślin, Białystok
Oferta/ obszar współpracy - laboratorium:
- żywność pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, zioła oraz grzyby świeże, mrożone i przetworzone)
- produkty rolne (zboża w tym pasze, rośliny oleiste, tytoń itp.);
- obiekty biologiczne pochodzenia roślinnego oraz pszczelarskie (pszczoły, miód, wosk itp.);
- próbki środowiskowe (woda, gleba, rośliny itp.).

Pracownia.
Oferta/ obszar współpracy - tematyka badawcza:
- agrofagi zbóż, kukurydzy i roślin okopowych oraz ocena ich szkodliwości
- doskonalenie metod ograniczania agrofagów upraw rolniczych województwa podlaskiego
- monitoring zarazy ziemniaczanej i sygnalizacja zgodnie z programem NEG-Fri
- sygnalizacja pojawu mszyc zbieranych przy pomocy aspiratora Johnsona.

Oferta/ obszar współpracy - działalność usługowa:
- badanie skuteczności biologicznej, fitotoksycznego działania oraz optymalizacja dawkowania ś.o.r. do celów rejestracyjnych
- analiza chemiczna plonu z zastosowaniem analizatora ziarna (MTZ, wilgotność, zawartość białka i ergosterolu)
- diagnostyka porażenia zbóż patogenami grzybowymi techniką Real-Time PCR

Oferta/ obszar współpracy - działalność doradcza:
-  bezpłatne porady, konsultacje w zakresie chorób, szkodników i chwastów oraz ich
ograniczania.

9. Dr Bartłomiej Śliwiński, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
- Innowacyjne rozwiązania w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego
Oferta/ Obszar współpracy poszczególnych zakładów:

Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych:
- opracowywanie technologii i receptur wytwarzania koncentratów spożywczych,
żywności specjalnej i dietetycznej (bezglutenowa, funkcjonalna, w prewencji i terapii chorób cywilizacyjnych, dla osób starszych)
- koncentraty dietetyczne (śniadaniowe/obiadowe, roślinne)
- ekstrakty roślinne w proszku
- sterylizacja przypraw i innych surowców roślinnych

Zakład Technologii Fermentacji:
- preparaty bakteryjne na potrzeby rolnictwa (do kiszenia pasz, probiotyki dla zwierząt)
- opracowywanie i doskonalenie procesów technologicznych produkcji napojów alkoholowych z wykorzystaniem krajowych surowców (wina, cydr)
- preparaty bakteryjne na potrzeby przemysłu spożywczego (kultury starterowe
do pieczywa, kiszonych warzyw

Zakład Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii:
- wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biopaliw
drugiej generacji,
- technologie przetwarzania na spirytus nowych lub nietypowych surowców gorzelniczych,
- zagospodarowanie wywaru gorzelniczego do celów nawozowych, paszowych oraz produkcji biogazu,
- badania i kontrola prawidłowości przebiegu procesu technologicznego w gorzelniach

Zakład Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych:
- produkcja funkcjonalnych przetworów owocowych i warzywnych z wykorzystaniem krajowych surowców o właściwościach prozdrowotnych
- produkcja naturalnie mętnych i przecierowych soków ze świeżych z owoców i warzyw
- produkcja fermentowanych napojów zbożowych i owocowych
- metody utrwalania (wysokie ciśnienia hydrostatyczne, ditlenek węgla pod wysokim ciśnieniem, pulsacyjne pola elektryczne, mikrofalowe w przepływie)

Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu:
- opracowywanie metod oceny i klasyfikacji jakościowej żywca rzeźnego i tusz oraz innych surowców pochodzenia zwierzęcego
- doskonalenie procesów technologicznych i techniki uboju, wychładzania, rozbioru i wykrawania, produkcji mięsa kulinarnego oraz transportu i przechowywania mięsa
- badanie mechanizmów kształtowania cech jakościowych surowców i produktów żywnościowych w procesie przetwórczym i w czasie przechowywania

Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa:
- przechowalnictwo i chłodnictwo (również w aspekcie ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej)
- poprawa wartości żywieniowej i zdrowotnej żywności mrożonej i chłodzonej
- rozwój technologii produkcji zdrowej żywności mrożonej
- rozwój technologii chłodniczej dla żywności wygodnej o podwyższonych
walorach żywieniowych
- proekologiczne rozwiązania w systemach chłodniczych wykorzystywanych do przechowywania żywności

Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych.

10. Dr Dariusz Minakowski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału wiedzy i kapitału, wskutek wprowadzenia nowych form i technologii produkcji, zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa efektów ekonomicznych
Obszar współpracy:
- użytki zielone jako źródło paszy w warunkach intensywnej produkcji mleka z uwzględnieniem możliwości redukcji obciążenia środowiska naturalnego

11. Prof. Aleksander Kiryluk, Politechnika Białostocka - Przykłady dobrych praktyk we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Rodzaje innowacji w produkcji roślinnej:
- nowe nawozy i środki ochrony roślin
- nowe gatunki i odmiany roślin uprawnych
- zielarstwo
- tradycyjne gatunki odmiany roślin uprawnych
- nowe technologie uprawy
- zakup maszyn i urządzeń
- badania gleb i stosowanie nawożenia zgodnie z zasobnością
- materiał siewny kwalifikowany

Wyznaczniki (kierunki ) innowacji na obszarach wiejskich:
- różnorodność biologiczna
- ochrona siedlisk
- zmiany klimatu
- energia z biomasy
- zarządzanie zasobami środowiska
- poprawa efektywności ekonomicznej

Możliwe rodzaje innowacji w produkcji zwierzęcej:
- modernizacja pomieszczeń inwentarskich
- budowa pomieszczeń inwentarskich
- poprawa dobrostanu zwierząt
- instalacje nowych maszyn i urządzeń
- nowe gatunki i rasy zwierząt
- zmiany w żywieniu zwierząt
- zakup sztuk hodowlanych
- produkcja zwierzęca na potrzeby własnego przetwórstwa

12. Mgr Michał Skarzyński, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr - Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim
Zagadnienia pod rozwagę podczas tworzenia partnerstwa:
- zadania i cele grup operacyjnych
- kamienie milowe i etapy budowania partnerstwa
- kluczowe role i funkcje w partnerstwie
- kluczowe zasady współpracy partnerskiej


Zebrał: Tomasz Śnieciński, SIR w woj. podlaskim

Dzisiaj jest 22.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie