Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Zapraszamy do współpracy – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Zapraszamy do współpracy


Artykuły w tej kategorii:

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza do współpracy związanej z poszukiwaniem, opracowywaniem i wdrażaniem najlepszych rozwiązań dla rolnictwa i produkcji żywności.

W województwie podlaskim powstało biuro Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Działa ono przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Głównym celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:
1. Ułatwianie tworzenia i funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
2. Ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
3. Pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z biurem SIR jako podmiot zaangażowany w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz realizację i wymianę informacji o projektach innowacyjnych. Jako partnerzy SIR będziecie Państwo mogli włączać się do udziału w realizację innowacyjnych projektów. Będzie to doskonała okazja do urzeczywistnienia pomysłów i koncepcji w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie podlaskim.

Jedną z pierwszych form wzajemnej współpracy jest obecnie możliwość składania propozycji operacji do realizacji w planie operacyjnym KSOW na lata 2016-2017.
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich jest operatorem Działania 2 i Działania 5 w ramach planu działania KSOW na lata 2014-2020, na który składają się dwuletnie plany operacyjne. Do planów operacyjnych będą zgłaszane konkretne projekty, w formie naborów zamkniętych.

Działanie 2, czyli inicjatywy na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich mogą być realizowane w szczególności poprzez: działania informacyjno-aktywizujące, konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania, akcje promocyjne, targi, wystawy, stoiska promocyjne, wyjazdy szkoleniowe, publikacje oraz ulotki i broszury informacyjne itp. W działaniu tym możecie Państwo zgłosić się do PODR w Szepietowie jako nasz partner do opracowania wspólnego wniosku.

Działanie 5 będzie dotyczyło poszukiwania partnerów KSOW do współpracy w ramach działania: „Współpraca” PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwiania tej współpracy. Operacje mogą być realizowane poprzez, np.: szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania informacyjno-aktywizujące, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi, publikacje, broszury, ulotki, filmy mające na celu wsparcie w zakresie poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów współpracy na obszarach wiejskich oraz promocji i upowszechniania wyników realizacji tych projektów. W działaniu tym możecie Państwo składać swoje propozycje operacji, bądź też włączyć się do realizacji operacji jako partner PODR w Szepietowie.

Termin wypełniania wniosków do 30 października br., zaś w przeciągu 7 dni wniosek musi zostać dostarczony do siedziby PODR w Szepietowie, Sekretariat, pok. 14 lub nadany drogą pocztową, nie później niż 6 listopada br.

Zapraszamy do współpracy poprzez zarejestrowanie się w bazie partnerów SIR na stronie www.odr.pl, w zakładce pt. SIR. Tam również znajduje się dokumentacja konkursowa dot. ww. działań.

Osobami do kontaktu z naszej strony są:

Aneta Drobek tel. 86 275 89 28, email: adrobek@odr-szepietowo.pl
Tomasz Śnieciński tel. 86 275 89 28, email: tsniecinski@odr-szepietowo.pl